Contact Form

Name

Email *

Message *

Kumpulan Parno Adat Kerinci Terlengkap ...

Kumpulan Parno Adat Kerinci Terlengkap ...

29 minutes Ago

Parno adalah kata sambut menyambut antara pemangku adat atau pelaksana ...

BERITA LAINNYA

#eksekusi mati

 • More Topics
  • Kumpulan Parno Adat Kerinci - Full Version

   Foto Lomba Parno Adat Antar Pemuda di Koto Baru

   Kumpulan Parno Adat Kerinci - Full Version

   PENGANTAR
   Adat Kerinci cukup unik, berbagai kegiatan didahului oleh berbagai acara serimonial bernuansa adapt. Bak kata falsafah adat, putih mato di penglihatan putih kato diucapkan, artinya acara serimonial itu itu merupakan realisasi nyata terhadap perbagai upacara yang dilaksanakan.
   Parno salah satu kunci awal pelaksanaan berbagai upacara adat, baik perkawinan maupun upacara lainnya. Kegiatan adapt tanpa parno dianggap sebagai kegiatan yang tidak berdasarkan nuansa adat, bahkan sebagian masyarakat menganggap bertentangan dengan agama.

   Parno adalah kata sambut menyambut antara pemangku adat atau pelaksana upacara adat tentang kegiatan yang dilakukan, seperti izin pelaksaan, permintaan dimulai upacara, akhir dari upacara, bahkan sebagai salah satu syarat untuk memohon sesuatu kepada pemangku adat.

   Parno-parno yang penulis kumpulkan dalam buku ini merupakan parno yang penulis kumpulkan dari masyarakat Kerinci. Parno sebagai khazanah kebudayaan akan berguna bagi semua pihak yang berkeinginan mengetahui seni budaya dan adat Kerinci.

   Parno-parno yang penulis kumpulkan dalam buku ini memperlihatkan bahwa antara adat Kerinci dan agama Islam memiliki hubungan yang erat. Dimana terdapat sumbangan berharga dari ajaran Islam dalam melengkapi berbagai aktifitas adat di Kerinci
   Parno dalam buku inihanya contoh kecil dari banyaknya parno yang ada pada masyarakat Kerinci, karena berbeda dusun di Kerinci akan berbeda pula pola parno yang di gunakan.

   Oleh karena itu, penulis senantiasa berharap pada semua pihak untuk dapat menyumbangkan berbagai parno yang ada di wilayah lingkungan adat masing-masing daerah di Kerinci agar dapat melengkapi langkah kecil yang talah penulis lakukan ini.

   Penulis juga mengucapakan terima kasih pada berbagai pihak yang telah andil dalam menyelesaikan buku mini ini. Bantuan moril maupun materil yang diberikan semoga bernilai dalam membangun peradaban Kerinci yang Madani dan berguna bagi generasi bangsa mendatang dalam mempelajari adat dan budaya Kerinci.

   Penulis : Dr. H. Mhd. Rasyidin, M.Ag


   PARNO PERKAWINAN

   1. PNO NARIMO MUNTAN

   Kelurahan Pondok Tinggi, Wilayah Depati Payung

   Ramailah bideok di tanah kampao, sambae babideuk mangambao jalea
   Kamailah duduk dimuko kayao, silakan kaayao nyampae parage

   Lahsampae toh kayao taganao, baitun kayao taganoa
   Itoh nia adot kito……..
   Adot pulae bapingkak naheak, maninggakan rueh dengan bukunyo
   Adot manusia bapingkak turan, maninggakan adot dengan puskonyo

   Kuat srak dengan delin, kuat adek karno salukoh
   Bak katao salukoh ngatao
   Ba doeh badloi, pgon ulu malin
   Die bakatao ba aleih lideah
   Biea aboih tahan bagantoi musim
   Naun adeak ideak barubeah

   Manao pulao adot kitao tumbaoh sarupo ineh
   Adot gayea lea basambauk, adot katao lea bajaweak
   Gayeo datea gayeo disambauk, katao datea katao dijaweak
   Kayao bakatao secaro adeak, lah manurut patiteih uha tuo kitao
   Undah talitai lah kayao kajoi, adot lembage demikian pulao
   Dek pandae kayao parage, lah linao kamai ngan banyeak
   Dek ilaok susun tindeh katao, ideak taraso katao lah sudeah

   Apolah parago kayao taganao toh tadeh…
   Ibarat uran bajaloan jauh
   Kok ka ilaei toh lah tamuarao, basuo umbak baralun tige
   Ika toh ideak manyalak lagoi, kok jamudeuk lah tahulau
   Basuo ayei batiteik gantun, tempek sama barebut surak
   Tempek engkao barabut tangaih, lai toh ideak manarok lagoi
   Kok kadateah toh lah tarambun jantea lah basuo langaik dingan ijea
   Kok kabawoh toh llllllllah kersik blea lah basuo lapa-lapa dengan blea

   Apo kok nan kinai bagi kantai…
   Bak katao salukoh ngatao…!
   Kinai kitao ungkea ibarot pangebeak
   Bentea kahilae bentea kamudoik
   Mukak pangebeak pambuwun duleu
   Kinai kalau ngan ndok kantai…
   Memanglah adot kito sejauk dahuleu

   Pusako gelea jaweak bajaweak. Dari ninik turun ka mamak
   Dari mamak ka panaka pulao, kayo lah bakatao secaro adeak
   Ibarot maka kimak nyo lmak, kantai menjawot caro adeak pulao

   Manao lah bak katao adeak ngatao…!
   Adot mahkutao raje ngan make, karan setioa jati pangebotnyo
   Srak ngan ngatao adeak ngan make, sesuatu toh adea sbotnyo
   Sbeak dek apo kayao neh datea pado umoh pado tango kamai
   Pado sahai ineh
   Lealah kayao toh ndok neat janjoi nemun samayao
   Janjoi dibueak dimulio, janjoi sampae kayao tepati

   Manao lah janji kayao…!
   Lealah kayao toh nganta muntan kitao neh pado umoh pado tango
   Pado lareik pado jajun, sertao kayao mula ngusei kamai taganoa
   Sinei, lea kami toh nia tempek tuoak dengan basambauk
   Tempek pula dengan batarimo

   Apo kok nan kinai lah kayao pula ngusei kamai taganoasinei
   Bak katao salukoh ngato…!
   Nakai bukit samurauk, ngampak tapanda dusun sakungkao
   Nan kayao tuoak lah kamai sambauk, nan kayao pula lah kamai tarimo
   Kamai tarimo ngan hatai sucai sertao mukao amat jernoih

   Apo kok lah menjadi anok batino kamai…
   Anto jauh kamai ngadanea, anto parak kamai nga ngulan
   Tumbouh kusauk kitao nyalasei, timbouh kraoh kitao jernih

   Apo kok awak selaku uran sumendao pulao
   Manaotamila tantak, disitou tarma tumbouh
   Dimanao tarma tumbouh, disitou pananan disian
   Isae adeak tuan lumbage, cupak pnoh gantea malilaeh
   Jangea awak tarasao gdea ndok mulandao
   Tarasao tinggai ndok malilaik
   Supayo apo toh tuo taganao…!
   Ba kampao toh mak libea, bauloah toh mak panja
   Itohlah adot awak selaku uran samandao

   Apo lah ngan kitao pintak di ateh pergaulan uha due itoh…
   maundon bainaoklah awak badue, nyiboi manyiboilah awak kaduo itoh
   Sendo ao dengan teboin, tebon jangea untaoh ao jangea takalaek

   Bak katao salukoh toh ngatao…!
   Panatai pamatan putauh, takulok jateuyh kacindai lepaeh
   Sako kcaik babubyi kua, baundon bainaok janghea lah putauh
   Katao ngan kasa jangea lah lapaeh, kimak aman rumah tanggao

   Kimak due katao sairan…!
   Kalao pandae manemeih si pinan tuo
   Makan siraeh ideak ka rageu, kalau kitao pandae dengan mintuo
   Pintak kitao buloih, kendak balakeu
   Kok ka ilea sarampak ilea, kok kamudoik sarempak mudoik
   Siraeh toh mak sakao pina toh mak gayeo
   Bak katao salukoh ngatao…!
   Bilea ditataeh sirako tebeu, mako buloih mananan sarae
   Bilea putaeh gageak gageak dirimbea, mako buloih awak bacarae
   Apolah ngan kitao pintak kepado Allah, sapaatnyo pado rasao
   Reskeinyo mintaklah murah, amalanyo mintaklah batambah-tambah
   Kok mandapaek anak hendaklah mendapaek anak yang saleh hendaknyo
   Itohlah ngan kitao pintak kepado allah, sapaatnyo pado rasao
   Apo kok nan kinai pado kantai…
   Bak katao salukoh ngatao…!
   Pudin lantao
   Masiro rebeuh…dst


   2. PNO PERESMIAN MENYERAHKAN
   MUNTING ATAU ANAK JANTAN

   “ BISMILLAHIRROHMANIRRAHHIM”” ASSALAMU’ALAKUM WR-WB”

   Sarapek saluruh kitao yang hader inih nan salahik mandunh ditngah nan salingkung mandunh di tpi, sampai kepenjurok pendapuran nan bapantaeh ba prantinggai, nan tabandeung dibilik deleam nan bareje o rantau nan bajaneang : iyaolah depati-ninik mamak, rio munggah rio mudeo, uhang tuo cardik pandai, pemuka masyarakat, alim ulama, imam khotib bilal dan ghodhi sartao dueo kepala Desa.Sengaji, nan tinggai didalem adet nan gadeang didalam syara’.Dateh nan disungkup atap baweh nan dipempo lantai sartao di lingkung dindeng yang basudut mpat, naek ideak kamai sabut namu gadeang ideak pulao kamai panggaelkan gale.Bagiteu pulao karabet daket dan karabet jeuh dehi kadueo padeang jauh nan dipingging untaong daket nan dipinggin sihaeh.Minin bakumpoul didumeah inih untuk memenuhi undangan laek nan bajunjeung karjeo nan bapungkeo atau uhang yang tuah bajet.
   Ruponyo kinai : pajelen jeuh lah beik kitao ungak, pajelen daket baik pulao kitao ansao, kok undeang lah buleh kitao bukaek, kok parangeo lah beik pulao kitao mulai.Kaloh buletlah patut kitao guler, piaeh lah patut kitao laying.
   Sungguhpun bagiteu : parageo manuju banear, ndeknyuh santau maksud nan kadisampea, mengimak manuju tangke ndeknuh santau bueah nan kaluhaoh, manabeang manantang betengh ndeknyuh santau kayau nan kalabeuh, mengabat mantang birih ndeknyuh santau kayu nan kadi puteong.Bajelean manuju beteh, baleyear manantang pulo, manyumpait ndek tarasao dilideah ditantang pulo, manyumpait ndek tarasao dilideah mandureung ndek tarasao nakaok basangken baketeo batumbuk tanteng, adet geyeung basanbeut adet waraih bajewet, adet panao basimbeut adet katao bajeweb.Kilat cammain ndeknyuk kamukao, kilat baliyeung ndeknyuh ka kakai, den
   Uleh karnu ituh akau mintek maaf kapado kayao yang ribu ratih nan benyeak inih. Karnu nanghei bapegea dengan adat tapian bapegea dengan bisiumah, batieang batanganea ayam baindeuk saha barumpaun, adeo uhang yang mamasaokkan pang mangkalua mangajauh ….. mangarah.
   Mangilao mambanteang, bajelean duleu salangakah baketeo duleu sapatah. Yang zikir kitao nyataokan yang betino kitao imankan. Akau bakateo sacaro adat tando luak adeo bapanghuleo kando uhang he adao bapangkulau, tando manghei adeo batumeo, dan tando alam adeo barejeo.
   Sbeb ituh : akau ndek julung basuweo yang tinggai tampak jeuh, yang putaeh tampak malam den yang dekat julung basueo: iyaolah dapati-ninikmamak :…………. salangkah dehi uhang banyeak inih, kok manakaok kamailah depet sangkan.
   Tapi….. sabalum kamai menyampaikan maksud dan ujud kamai pado ahai inih, talabeh dahulu kamai minta mintek maaf kapado kayao, karno baketeo kamai ndek duleu dapatlah bajelean ndek duleu selangkah kaloh-kaloh lancang mulut kamai jadi saleh limbai didelem umah anek batinu kayao inih yang balentenadengen adetsartao halamen yang bapegea dengan undang-undang, sartao maafkan jugeo pendirian akau inih.
   Pagin mapaun katabingh tinggei @ nampak kijeang dikilah.
   Mohon ampaun akau badirei. Pado betimh nuh dudeuk basimpeuh.
   Baginei petei-N-Mamak ! adeopun deteng dan tibo kamai karumeh anek batino pulao deteng untuk manyarang tibo ndek marumpak. Tapi …. Kamai maraso snang manao, lahik dan laman kayao lah kamai tampaoh, tanggo kayao lah kamai dekei yao banteang sartao tantaek, tibo kamailah kayao sambut, dan duduk kamailah kayao mulyokan.dengen babanteang tika bakembang lapaek bapariuk gadeang lah batungku jeheang.Nasai lah kamai makan lah taraso kanyang, ayaek yang kamai minaun lah lapaeh aih, den gulen yang kamai kicap lah tarasao lamak dengen manihnyo.Alhamdullilah kamai ucapkan karnu litak lah lapeah, mpaok lah hilang, pnatlah abeih panjan lah sudeah.mudah-mudahan allah membeleh jeso baik kayao yang tsb tadih.
   Apaolah nian deteng dan tibo inih, petei – ninikmamak !….. bak kato kayao jugea Karsik deunh lalangh karso deunh buleuh.tapi kamai petei-ninikmamak, ideak pulao ndek ngajei dehi alif mambileang dehi sao, karnu kamai ndek napat jenji namun samanyao, jenji dibuat dimulyeokan jenji sampai ditepati minin janji yang kamai dapet ikrar nan dihuni samayao nan ndek kamai tunggau kato dulu nan kamai dapet kato kudiaean ideak dicerei lagei.
   Apao kok kinai Pecei-ninikmamak ….! Bulet kamai lah saguler, pipaeh lah salayang, bianglah tabeuk ganteanglah baleleh.Uleh karnu
   Kalu orang ber tegak rumah
   Panno kito katokan begini.
   Rapat rapilah kito yang diatas bumi yang luas ini, yang disungkup oleh langit yang biru dalam parti yang bersudut empat, yang digendung lawang yang berpintu duo.
   Adapun kami ini di ucapkan dan diserayo dan diserahkan untuk melangsungkan kato, menyampaikan panno, membilang sepanjang adat, sipangkalan hari ini, Firman tuhan
   Bertolong kamu atas kebaikan dan taqwa.
   Kato orang ahli adat makrifat mengatokan baramulo niat itu, sampai pada Allah SWT.dan kato orang syari’at itu, sesuatu pekerjaan itu hendak dikerjokan dan disyari’atkan jugo.
   Yang mano, anak batino kito, dirumah ini mengundang bapakDepati nenek mamak seluruhnyo serto orang tuo cerdik pandai serto laim ulama ialah …………… karena anak butino kito ini ……….. alat peramuan rumah telah cukup, ketam sudah berdesis, pahat sudah berdenting, tukok sudah berbunyi, tiang sudah berbaris, alang sudah terpasang pulo,……… ialah, mintak ditegakkan rumahnyo ………… apakah sekarang ini ……… kampung ber nan tuwo, negeri barajo, luhak bapanghulu, rumah batangganai, negeri berpagar adat tipian berpagar baso, ….. mako kami undang bapak semua ini, kareno bapaklah yang mengajun mengarah, membilo membentang, melarik menjejerkan arah kecil arah besar, bapak mengenengahkan dan bapak pulo yang mengenepikan, masuk petang ke luar pagi, yang jauh bapak ulangi, yang dekat bapak singahi, bapak pulo, yang mengawasi, mengikat membuhulkan, dukung pangku, atas segalo anak buah bapak.
   Sirih yang sekapur, rokok yang sebatang diatas cerana, kami ketengahkan pada bapak depati nenek mamak urang tuo cerdik pandai serta alim ulama dan pemangku adat :….. apo yang kami mintak : sekarang ini ,……..
   Kehendak supayo berlaku
   Mintak supayo boleh
   Do’a supayo dikabulkan.
   Apolah sekarang ini, kami mintak pado kayo ialah: mintak izin menegakkan rumah, yang menghilangkan, mati yang membangun, luko yang merampas, itulah, yang kami minta kpado kayo bapak semuanyo.
   Emas se emas ninik mamak
   Emas se emas depati
   Kato sampai pembicaraan tamat
   beri maaf hati yang suci
   sekian dan terima kasih,
   assalamualaikum wr.wb.


   3. PARNO PERKAWINAN

   DESA TANJUNG PAUH HILIR DAN PONDOK SIGUANG

   Assalamu’alaikum warah matullah hiwabarakatuh
   Yang kami hormati pucuk adat bapak depati tanjung pauh
   Yang terhormat bapak kepala desa tanjung pauh hilir beserta staf
   Yang terhormat bapak kepala desa pondok siguang beserta staf
   Yang kami hormati pucuk syarak bapak qadi imam pegawai masjid
   Bapak tunggak pamareh cerdik pandai alim ulama, tuo-tuo tangganai, ketua BPD para pemuka masyarakat yang kami mulyakan.
   Pertama dan utama sekali marilah kita bersama sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana dengan rahmat dan iradah ia jualah kita diberi kesehatan dan kesempatan unutk dapat hadir memenuhi undangan sepengkalan pada malam ini.

   Bapak-bapak ibu-ibu para undangan yangberbahagia
   Kami atas nama sepengkalan yang bersihih bapinang mengaturkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sudi kiranya untuk memenuhi undangan kami sepengkalan pada malam ini.

   Bapak-bapak ibu-ibu yang kami muliakan
   Kami sepengkalan pada malam ini bak pepatah mengatokan
   Tanjung pauh pondok siguang,
   Pergi memikat kekoto petai
   Pandangan jauh lah kami laying,
   Pandangan dekat lah kami kutek.

   Yang jauh lah kami laying dengan sepucuk surat,
   Mano yang dekat lah kami undang kami panggei dengan sirih panggei.

   Ado pulo pepatah adat mengatokan.
   Hari pta ketiko senjo, sbau-sbau sekunyit mlaii,
   Yang kami tantek kinai lah tibo, nan kamai tunggau kinai lah sampe.
   Yang jauh kinai lah datang, yang dekat kinai lah bukupoi pulo
   Lah sampe pulo kutempat kamai pado malam ineh,
   Berupo lama lah kayo pijak, tanggo lah kayo tkei,
   Pintau tabukak lah kayo suhuk, tika yang tikembang lah kayo dudukkan pulo.

   Bapak-bapak para undangan yang berbahagia.
   Kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam ini kami sambut dengan hati yang suci dan muko yang jernih.

   Tegak lah kamai pamo,
   Duduk lah kamai mulyokan pulo,
   darah didado rasolah tenang,
   Rokok yang kayo isap lah taputo,
   Sirih nan sakapo yang dimakan lah baspah pulo,

   Lah sewajarnyo pulo kamai sepengkalan mengenengahkan sepanjang hajat kami pado malam ini.

   Bapak-bapak para undangan yang berbahagia
   Kami sepengkalan yang besiheh bapinang pado malam ini, lah sengajo siheh, sengajo pinang menduduk kayo dupati nenek mamak, qadi imam pegawai masjid. Menurut adat yang kito piko kito pakei didalam negeri kito ineh, pada siang haritadi kami atas nama sepengkalan telah memotong kambing satu ekor, beras sepuluh, ayam satu ekor dan pado malam ini kami ketengahkan pulo berupo hidangan nasi nan sepinggan, gulai nan sepiring, air nan segelas.

   Menyatakan mengadakan kenduri walimatulurus atau peresmian pernikahan anak kepenakan kami …………. Bin dengan …………… binti …………………… yang telah dilaksanakan pada hari …………… tanggal …………………. Tahun. Sekaligus pado malam ini anak menantu kami ini resmi menjadi anak jantan anak batino kayo dupati, nenek mamak tanjung pauh mengingat adat lamo pusako usang, adat jangan kupak lembaga, jangan sumbang mohon kepado kayo dupati nenek mamak terhadap anak kemenakan kami ini diajun diarah, diayu dipupu di cupak digantang sekaligus mintak diberi gelar kepada mempelai yang laki-laki , begitu pula kepada qadi imam pegawai masjid maklumlah anak kepenakan kami ini umur belum seumkur jagung darahnyo belum setampuk pinang diberi petunjuk, gelap mintak diterangkan, salah mintak disapo, licin mintak dibimbing, ditunjuk jalan yang benar jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

   Bapak-bapak yang berbahagia.
   Marilah bersama-sama mohon kepada Allah SWT. semoga penganten dua laki-istri dalam rumah tangga mendapat barakah dari Allah yaitu rumah tangga yang mawaddah warohmah,

   Saiyo sakato, saile samudek,
   Kok mandaki samo-samo mandapat angin,
   Kok kaluhah samo-samo mundapat air.

   Semoga menjadi rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang seperti adam dengan siti hawa, yusuf dengan sulaiha, Nabi Muhammad SAW. dengan dengan siti khadijah. Dan mohon jugalah kepada Allahsemoga penganten dua laki istri masa-masa yang akan datang umur lanjut, rezeki murah.
   Bak pepatah adat mengatokan.

   Kok mencahai itoh ndok meh,
   Kok baumo itoh ndok padi,
   Kok mandapat anak-anak yang saleh taat kepada allah ,
   Patuh kepada kedua ibu bapaknyo, berbakti kepada nusa dan bangsa.

   Bapak-bapak ibu- ibu yang kami hormati.
   Ado pulu pepatah adat mengatakan yang mano.
   Sekalai keindra puro,
   Duo tigo pulo kebatang kapeh,
   Sekalai hendak bicaro,
   Duo tigo pulo hutang dilapeh.

   Yang mano tentang hidangan yang kami ketengahkan ini menjadi sedakah aruwah kaum kerabat keduo belah pihak, nenek munyang terkeatas, anak cucu terkebawah bahkan kaum muslimin dan muslimat mudah-mudahan dengan berkat do’a kita bersama mendapat rahmat dan nikmat kubur hendaknya, dan juga tidak lupa pula menjadi sadakah nenek yang tigo baradik, yang sakti, yang karamat, yang telah mengajun mengarah negeri kito ini yang bersudut empat dikandung lawang yang duo.

   Khir pepatah mengatokan.
   Kayu aro pasa sebelah, uhang munjual ikan hiu
   Kini parno iyolah sudah, mako doa kito serah ketuan guru.

   JAWAB

   Lah bubunyi burung kukoto ptei,
   nyo tedengar kemuaro tanjung paoh,
   ketempat kato iyolah kekami sini,
   tapi tukang denga kito busamo.

   Rokok lah kami isap, siheh sikapo lah kami makan
   Kalau idak kato dijawab, mano pulo bisa tau dihajat.

   Lah biaso gulo meresap, pisang berbuah, jagung berambut
   Lah biaso kato bejawab, andai bertingkah, sambut menyambut.

   Kini kato uhang tuo-tuo:
   Dari rawang mudik belui, didarat dusun kemantan
   Dari awal sampai keakhir, kayo lah menyampai hajat sepengkalan.

   Kok sekalai keindra puro, duo tigo pulo kebatang kapeh,
   Sekali kami menjawab pno, duo tigo utang lah kito lpeh.
   Selanjutnyo pulo mari kito mintak dibaco do’a mak anak kito beduo, aman dalam rumah tango, sehat badan murah rezeki, idak lupo pulo nenek munyang keatas anak cucu terkebawah, kok sempit mintak dilapang, kok berat mintak diringan, kok ringan mintak dihilang,, kok gelap mintak diterang.


   Durian ditengah padang, akanyo susun bususun,
   Siheh pinang lah dimakan, hidangan lah diketengahkan.

   Kini bu umo iyolah kesawah
   Dalah jugo dingan dulu
   Kini parno iyolah sudah
   Do’a kito serah kepado tuan guru.

   Bapak-bapak saudara-saudara yang berbahagia.
   Marilah kita bersama-sama memanjatkan do’a barokah, do’a tolak bala kepada allah jikalau ada bala yang cucur dari langit terbesut dari bumi, datang memujur, datang melintang arahnya kepada penganten dua laki istri. Bahkan kepada anak jantan anak batino kayo dupati nenek mamak mintak dijauhkan oleh Allah dengan berkat do’a kita bersama-sama. Sekalian kami sepengkalan pada malam ini terhadap para undangan jika terdapat kehilapan dan kealpaan seperti duduk tidak pada tempatnya dan hidangan yang tidak berkenaan dengan selera. Sekaligus saya sebagai penyampaian hajat pada malam ini mohon dapat dihanyutkan didalam sungai kemaafan.

   Akhir kata saya tutup dengan
   Wabillah hitaufik wal hidayah
   Wassalamu’alikum warah matullah hiwabarakatuh


   4. PARNO PERNIKAHAN

   Bismillah mulo menyalo. Kirai jalo dilipat tigo
   Bismillah mulo bakato. Kato adat dengan pasko

   Nan tuo sgro nyo rapat. Kak rapat jangan dikirai
   Kanti satu hang mudo. Kok pendapat kurangnyo pandai

   Batauh di ujung tanjung. Mumikat dai ayi milih
   Jauh dipanggin untung. Dekat dipanggin sihih
   Pahak pulo dipanggin kato

   Sni nampaknyo kito lah duduk sigalo malin, parapet kito umah ini,
   Kcik idak dipanggin namo, gdang idak dipanggin gla,
   Idak ditap idak dibilang, sado dilingkung bendun yang empat
   Disungkut atap bara sanggit, ditanai lantai silpak.

   Sungguh banyak ikan di lubuk. Siku jugo ngan kno jalo
   Sungguh banyak kito ni duduk. Kayo jugo ngan tumbuk kato

   Sni nampaknyo ado pulo dih malayu ngato
   Simurup kotonyo dua
   Nyandang nyelewang same bajalan
   Kanti disuhuh mancang dua
   Samo kito lpeh ajat sepengkalan.

   Dup pulo ndih malayu ngato
   Gdang ayi rang sungai landai
   Tempat urang burulang nyalo
   Bukan kanti cdik ngan pandai
   Kanti panyambung kato spungko
   Terentang jalan kebangko. Maniti jambak masumai
   Tgak dilua jadi spungko. Duduk dalam umah jadi taganai

   Belum pulo nyo lentik cinak taji. Belum pulo nyo landai cinak dulang
   Belum pulo nyo cdik cinak kantai. Belum pulo nyo cdik cinak kawan

   Asuk gedang galga gading, Ditindih gading balako galo
   Sirpah baku tak kutak, sikutak parapit tudung
   Sembah kuini mulai tiletak, sejak pangkan lalu keujung

   Lalu keujung pelinteh pelintang panjarong pembelaian,
   Bahiris bakirang panjang, panjang nan tengah tigo puluh
   Sederet bendun ditepi, segenggam uang di tengah
   Tigo genggam persak kain

   Ampunlah sayo kepado depati nenek mamak, katiok jo pamtim,
   Pegawai jo ulu balang, seisi rumah ini, kcik idak disebut namo,
   Gdang idak dipanggin gla, sado dilingkung bendun ngan empat,
   Bendun bad eh bapadli, atap bajaid dengan kato,
   Bubung kakupang srak, balinding balantak ado butiang batang pasko

   Adat umah basendi batu, umah basendi bahaluan, umah batiang batiganai,
   Parit babinteng dengangn pasko, lbuh bapaga dengan lakeng,
   Jalan panjang bakandang srak, sumo ti genang paga malu,
   Surau iluk tempat ibadat

   Sedarau gunung merapi, singgok tiku priaman kiun
   Singgok gua klam sibelah, taltak ayi intan, kabilang ayi bangai,
   Sipasak pisau hanyut, singok durian di takuk rajo
   Sialang bolantak bsi, tempat puti andam dewi

   Gunung rayo mentuk undik, gunung merapi mentuk ili
   Pegang dapat empat selapan helai kain, tatunggu tanah rajo tanah juang
   Baiku bakapalo, iluk iko pgang pakai, mano pgang kito dalom sulak
   Tanok sakudang dipgang parbo, kalo yang empat tigo luhah isi negri.

   Batmu pukat dengan lukah. Baru disirat dalam jalo
   Batmu adat dengan kitabulloh. Baru dibilang ajad spungkalan

   Idak dibilang usul dengan asal, apo sebab dengan karua
   Jangan samo makan bkeh malin, canak tbu digunggung musang
   Cinak lading pangali tubo, cinak buluh anyut tngah duo
   Timbun-timbun tiglam idak ntu ujung dengan pangkan
   Idak pulo wajib pakai kito

   Mano dengan wajib pakai dikito, tbit ayi dari ulu
   Tbit gtah dari batang, tbit angina dari pukun, tbit kato dari mulo
   Mano bara mulo kato, adopun yhang kumah ini
   Ado munahuh anak gadih anak bujang
   Adat munahuh anak gadih cinak munahuh lama si gelembung
   Menantukan uhangmasuk uhang kalua, kalu idak ntu uhang masuk uhang kalua,
   Same lama disilat api, jangan-jangan samo dengan api makan skam
   Lah bamaro mako tau, kayo dapat ninik mamak buih malu

   Adat manaruh anak bujang, cinak manaruh pipit jantan idak busatang
   Kbau gedang idak bukndang, ili lpeh mudik tilampan
   Ili lah timaro, mudik lah tiulu, same uhang dilecut tali
   Dilentung tambang cubu lpeh

   Mancari lawan bagando rato, bakilat ikan dilubuk
   Bamain burng tngah padang, tikjut tigamang raso itu

   Terjun takah dilateh, tpat takah dibawah
   Menurut umat dengan tentang, menurut jejak dengan tatukik

   Ilang jejak tpat dirumah tanggo ini,
   Disini langkah dengan bagtok, pajalan dengan bagaji
   Ado papatah alam kerinci
   Seiring dengan merbah, Balam lalu marbah mandi
   Seiring salam dengan sembah, sembah nak lalu salam kembali

   Muju tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak
   Muju jugo ngan tajadi, kendak nyo ugo baduo ngan balaku

   Adat tuo bakarau mudo baka jiwa, dapat budi katuju baso
   Ktek rawan buku lanca, lawan umah mulailah burusi sirih
   Ai suki ditebin-tebin, ai anak kancak lahnyusu anak kbau lah munyantak
   Kcik lah katuju, gdang pulo lah tiragak
   Taro manyuruk galah laku, sirih taulu kato tibo
   Idak nyampung gajah diulu, idak mulai gajah dimuaro

   Idak rampo pucuk dari enau, idak rampo putting dari ulu
   Tgak manurut pacing duduk, manurut garis sipanjang adat
   Adat siulak tanah sikudung, dimano bumi dianyah, disitu langit dijunjung

   Dimano adat disis, disitu lumbago dituang
   Dimano tembilang dicacak, disitu terman tumbuh

   Tutuk ahi siptang ini, lah jadi unding dingan inok
   Induk dingan bapak, serto anak jantan taganai umah

   Rajo langkat sutan langkat, simdo paya kumbuh
   Makku kato dengan mufakat, mulat ayi kapambuluh
   Nampipih patut di laju, nan bulat dapat digiling
   Inik nak muletak mas tuning tando nikah
   Gulak gadai tando jadi, ciri lamat tando patut
   Ini mintak ditentukan ahi, dipikeh kah pulo malam

   Tpat ptang kamis malam jumat ditikah anak baduo ini
   Dicari siak dengan adil, wali dengan bersih, imam dengan batigo
   Pagawai dengan berempat serto suluh bidang dalam negri
   Tikah makbul ijab dijawab, mulaikah secaro kerinci
   Breh sipinggang ayam siku, siku jantan siku batino
   Siku kanadu lang laut, disini anak dagang tibuang hino
   Disini pulo badan tipaut.

   Pasag dap pasag balito, uhang bagudang ditbing tinggi
   Tika tikembang lek tibo, bahu snang asonyo hati
   Tentang anak baduo ini mintak mak saiyo sakato sainok saunding
   Ili sarantak satang mudik sarangkoh dayung, mak lantah lukah di bingkai,
   Buhuk bingkai dipenyalin, lapuk pulo bungo dipangarang
   Ini nampak mak bupulo, pintak ninik mamak pati

   Pengulu mintak maknyo biak, kembang sugih kayo nampak imbun
   Batukuk bubung umah batu pulo bubung bilik
   Ini nampak sari ado sari, banamo sari ado sari
   Bagla sari ini batuka, mano sahi ini pulo ajat gla
   Gla dengan batino agi gadih minin lah umah tanggo
   Tinggan pulo kalakun agi gadih
   Jangan pulo samo dengan gaduh uhang bahun
   Pantang nian ahi ptang baltut manyahap pintu
   Balsau menganyun lantin, same marindu-rindu sayut


   Dekat pulo pantun uhang ini
   Manesah dilaman gao
   Kain kunin blah diblah
   Mano nian pandak kulino
   Mano pulo tempat nyo singgah

   Sni nampak pado ahi ini lah duduk pulosko simdo
   Kalau lah baumah tanggo, ditinggan pulo kalakun agi gadih
   Adat barumah tanggo, nampakkan kauh anak lakinyo

   Taru tiru tureh tiladang, ambak anyam timu gantih
   Bapiuk gdang batungkujarang, bakambang lapik bakambang tika
   Kawah batungkat bsi, kumah batungkat pnyap
   Tau basuduk basaji nasi, nempeh kan kauh anak lakinyo
   Malpeh mandah pgi, pergi munantek mendah balik
   Balik ptang terhadap lakinyo
   Sdang payah jangan batuik, sdang pluh jangan batanyo
   Same tinju gdang lkat di palok
   Kalu nak batuik batanyo, nantik payah barhenti, nantik pluh dengan dam
   Dikapak kajugo paralu kawo

   Tentang anak laki-laki sari ado, sari banamo sari ado sari bagla
   Ahi ini batuka namo sahin ineh juga baanjak gla salamo agi bujang
   Minin lah baumah tanggo, tinggan pulo kalakun agi bujang
   Jangan pulo samo dengan bujang uhang bahun
   Pantang nian ahi malam diambik sintu dengan saruling
   Ditukun tanggo dengan panjang, ili laman mudik laman
   Masuk irung kalua irung, sado asuk sado gantung
   Sado tkuk sado jingo, sado puma disushu
   Same tisuhu kandang jawi awak dicipak
   Dkat pulo pantang anak minin
   Kayu aro dilereng bukit, taman bungo dikeluk tigo
   Idak basuo jadi panyakit, namun basuo jadi panano

   Ini nampak pado ahi ini, lah duduk pulo sko simdo
   Enam pulo perkaro:
   Sindo gajah gedang, aso gdang mak nando aso tinggi mak ngban, gpuk makmuang cdik mak muang kawan idak pulowajib pakai dikito
   Sindo ayam jantan, asa kukuk garang piyat anggah, iku nyimba taji tajam, pantang nyan ngimak kawan kito lah ngirai kalpak idak pulo wajib pakai pado kito
   Sindo kacang manyang tinggi kanti mak dipapeh pucuk kanti, samo gdang diliit batang, kanti ndah mak kanti ditukun pulo pucuk kanti, idak ugo wajib pukai dikito
   Sindo langau ijau, tau diumah tanggomyo lah idak ndak saile samudek, idak tau disanak famili, idak jugo wajib pakai dikito
   sindo kucing kuruh, kito ahak cuguk lapu tu lah, kito ndak saile samudek, dengan uhang semakan seminum sekumat dengan gawe kito, akak cuguk kak lapu, same kito di ptih api di bayak ayi lidih, lakat pulo pantun anak minin
   Burung berak burung kerabu, katigo burung hijau
   Batino masak jangan ditunggu, masak nasi taulah uhang ngimbang
   Idak pulo wajib pakai di kito
   Sindo tanggo rapek, tau mapah kaanak buah anak punakan, tau di ireng dengan baying kato, sampai tau tempat batuik pandai tempat batanyo, bakumpuh iyo nyo limba, bauleh iyo nyo panjang, gedang tempat busnda imbun tempat bateduh, bae tempat baju itu dengan wajib pakai pado kito

   Sni nampaknyo lencang duo, lencang tak duo tak
   Kalu di bentang imbuhnyo panjang,
   Baiknyo pulo kito kumpan maknyo singkek

   Durian ditengah padang, akanyo timbun batimbun
   Kainnyolah dipinggang, palanta lah ti ajun
   Mintak di bao do’a berkat do’a selamat

   Tlang ini tlang kanuri, ambik tiang bilang dibilang
   Ptang ini ptang kenduri, tempat mamikat berulang-ulang

   Ntah ado mumikat baru mumikat lamo, mati gdang mati kecik
   Mati iluk mati pranto samo dijago, mati di gunung dengan munca
   Mati dilaut dengan marbo, samo dijawat serkah singgak mano ado
   Kalu ado pahalosirkah, mintak dikadiyah kapado ahlikubur
   Hangat minyak dingin, sempit mintak lapang, mintak di lpeh sikso kubur.
   Kato sampai


   5. PERNO KENDURI KAWIN

   Assalamualaikum W.W
   Rapak-rapak kito ngan duduk dipampo lantai disangkut atak di lingkung dinden, nek ideik disebeuk namo gedang ideik dipanggea glau maaf Kaman lebih dahuleu. Adat pulo bapingkak naik maninggang rueh dengan bukunyo adat manusio butingkak turaung meninggalkan adeak dengan pusako nyo manolah adeak dengan pusakonyo : ialah bujenjang naek butanggo turang,waraih bajawek khalipah bujunjeung patah tumboh hilang bugantoi, adeak lamo pusako usang bk salukoh ngato :
   Bureuk lae jalipung lae
   Saburuk puan jalipung tumbuh
   Patah tumbuh hilang bugantei
   Pegang adeak kuak-kauak
   Manolah adek kito tumboh sarupo ineh, ialah manukak basangkalan, bakato batumbutan balayea menuju pulau mengimbeh menuju tangke, kini mano tempik kantai numbok ku kato…………..
   Begeni kayo tuo Depatai.,.
   Sungguh banyeik ikan dilubeuk
   Due ikeu juge ngan dalam rage
   Sungguh banyeak kito ngan dudeuk
   Kito due juge dengan peragae
   Apolah peragu kantai tuo Depatai….
   Ideak dibileang asang ngan asang
   Ideak dibi leang sejeak samulo
   Ideak dibilenag sebek dengan krno
   Ideak sentau dimano ujung dengan pangkalnyo
   Ibarat tebeu dianggun musang
   Keeping tigo pembukaan pno
   Yang mano pado ahei ineh anok batino kito dumeh inih bak kato adek ngato, lapeh kbek dengan bakungkei lapeh utang dengan babayei iyolah die melepeh utang die dengan keempat, manolah utangnyo,4 pakaro iyolah,.
   Partamo maneteh tali pusak
   Kadue manimbo kayae
   Katigo basunak rasul
   Keempat melepeh bejawek ijab Kabul

   Jadi pado ahei ini iyolah die melepeh utang dengan keempat, melepeh anak die yang banamo………. Menyawek ujab Kabul. Kendak buleh pinta balekeu dapek rueh lawan bukeu dapek bileh lawan panyaleang lah ado pertemuan dengan……….
   Mako kamamn edekanlah nasai dengan sesuak gule dengan setangke aye dengan seregeuk ukok ngan sebatang Kaman imba sarapek kayo ngan jaeuh dilakukan srau dengan dekik dilakukan panggeh. Apokah kinai kayo hadir apao yang Kaman pintak ngusie serempak kayo iyolah setelah selesai dari ineh Kaman mintak dibaco due,………….
   Bilo menyeru simuang gadoih
   Badebau bunyi nyo ombak
   Badebeu kelauk satai
   Ngato sudeh peragu tmak
   Beri maoh ngan hatai sucai


   6. PARNO MEMPERSILAKAN MAKAN & MINUM

   Assalamualaikum W.W
   Banginei kayo tuo Depatai……………..
   Purage juge kito sepatah, due hendak bujaleang jauhlah kakai lah brek baguntung tulang hendok peerage panjanglah waktau lah suntok pulo ruponyo ahai….inih nyo

   Bdegeung tabuh kaai uhang tujeuh
   Parmantai nan sapuloh mangkeu ngan badue
   Ngabi the sadio bawe
   Kareno lah sampei kamn balabeuh
   Mintak ditarimo rezki ngan adea
   Jangie pulo kayo babase

   7. PERMISI PULANG

   Assalamualaikum w.w-
   Siheh sako pinang lah gayung
   Tumboh ditanoh laman nyo balei
   Laek bapungko kerjo bajunjeung
   Umah batiang die tanganai
   Mano kayo tangganei :
   Sungguh banyeik ikan dilubeuk
   Due iko juge ngan dalam rage
   Sungguh banyiek kito ngan dudeuk
   Kito due juge ngan perage
   Apo paragu kantai
   Sabek apo impo manimpo
   Iyolah sabek gajeuah lalau
   Sabek apo Kaman bakumpoh
   Kaman Nepati jajei
   Satibonyo kamai disinai tegaklah kayo pamo, dudeuklah kamai mulio kayolah bakembang lapek bakembang tika bapiuk gedeang batungku jareang iyolah untuk mumuliokan kamai lah kayo katengah barupo makanan serto aie dengan seregeuk, sireh denga sepako ukok dengan sebatieh, sebaliknyo pulo mano nalok gading idik retak selain dari gading batuah,mano nalak manusio ideak basalah selain dari Tuhan Allah. Jadi, kok adea pulo dipihak kamai baurang banyeak, salah dudeuk salah bakato, ideak pado tampeknyo iyolah.,
   Ayam puteh kinatan sucai
   Dari pelak turun kebenih
   Beri maoh nga hatai sucai
   Serto muko yang amat jerneh
   Kadue pulo kareno ahailah jaeuh malam puntun rokok batimbun guneung sirih batindih dateh.,
   Siang basuloh dengan mato ahai
   Malam basuloh dengan palito
   Siang batulang dengan nasai
   Malam batulang mato

   Ideak karakak tumboh di payo
   Karakak tumboh dibatu licain
   Apo kamai mintak ngusai kayo
   Permisi balik karumoh masaing-masaing

   Ayam puteh kinantan sucai
   Pande bakukok baleh membaleh
   Mintak dilepas nga hatai sucai
   Serto muko yang amat jerneh

   8. PARNO
   MERESMIKAN PERNIKAHAN


   A. Dimano hajad uhang si pungko
   Ada pun … tat kalo maso itu
   Mencelik ku lebuh laman tapian
   Nampak bakilat ikan di lubuk
   Bamain burung di padang
   Tikejut tigamang tubuh
   Barikek mnakan diri tat kalo maso itu

   Melangkah di Bendun Jati menyuruk atap basanggit
   Terjun takah di ateh, tipijak takah di bawah
   Tentak di tengah laman panjang
   Menclik ili maningong mudik tat kalo maso itu

   Diturut undut dengan tentang, tijak dengan titukik
   Putus undut hilang jejak tepat di rumah tanggo ini
   Tibo di rumah tanggo ini
   Bu rusik sirih bamudo pinang

   Ba libai spah di mulut, talindau samping di bahu
   Ba tuka gelang ditangan
   Ba libai cincin di jari
   Dapat budi ka tuju baso anak uhang
   Baduo ini, tat kalo maso itu

   Ibarat pinang di tengah laman
   Taru lun di sirampah kanti
   Taru lua di sirampah kawan
   Cinok aur di tepi tebin
   Tebin suku di aur, dan aur suku ditebin

   Baktek lah baueh, baueh lah babuku
   Ba buku lah mananca, mananca lah menjelang patut
   Mako langsung di patut anak uhang baduo ini
   Tat kalo maso itu

   B. Kalu idak di patut anak uhang baduo ini
   Tat kalo maso itu
   Sebab surang bunamo anak bujang
   Dan surang bunamo anak gadis

   Kalu urang manaru anak bujang
   Ibarat munaruh Kbau jalang idak bukandang
   Pipit jantang idak bu sarang
   Ilai lpeh mudik tilampau
   Ba cmeh-cmeh pulo
   Same urang di lecut tali dilentung tambang

   Kalu urang munaru anak gadis
   Idak tahu nak pamgi jauh
   Kalu ku darat singgok nyo plak padang bungo
   Kalu ku dayie singgok nyo lebuh laman tapian

   Sebab awak munaruh kan lama si ka lumbung
   Ba ingat bakarang siang dan malam petang ngan pagi
   Ca cmeh-ceh pulo same lama di labah api
   Sebab anak mudo-mudo minin nyo mangundang setuk api
   Alamat negri kito tipanggang
   Alamat dusun kito hangus
   Kampung rusak kuto binasa

   Mna gawe kito nemamak jugo
   Barunding, idak tentu siang ngan malam
   Kemudian dari pado itu
   Ado dih melayu mangatokan

   C. Gulai cimdak inco kacang
   Tigo ngan buah nagko puri
   Serto ngan bumbu kulit manis
   Kalu anak mudo-mudo minin
   Lah ti tumpah kasih ngan sayang
   Basuo pulo dimaeh nyo idak jadi
   Kuat jugo nyo nak burambuk tangis

   Lebih-lebih lah tangis anak mudo-mudo minin
   Pandai munangis dalam hati
   Pandai muratap dalam kerongkong
   Muratap sambil bu bilang-bilang

   Ngato kemum paut nyo ayam
   Paut di bangka limau manis
   Situ di beri makan padi

   Bumi hancur dunia karam
   Laut kering pulau munangis
   Bungo di karang idak nyo jadi

   Dan oleh sebab itu
   Mako duduk lah teganai ka duo belah pihak
   Habislah unding dengan inok
   Bulat lah ayi di pam buluh
   Beku lah kato di mupakat

   Mako di tentu kanlah hari
   Dan ditakih kanlah malem
   Tepat pulo petang Kamis Malam Jum’at
   Mako di imbau malin dengan bersih
   Siak dengan berempat
   Mako ditikah kanlah anak uhang baduo ini
   Tat kalo maso itu

   D. Ijab jatuh kabul di sambut
   Adat bermas bapak agi bujang
   Bulih ba kamudi berengkuh dayung
   Junjung pengamin tibo petang

   Adat pangambak induk agi gadis
   Bulih bakembang lapik ba kembang tika
   Cucu ayi tibo pagi

   Ini pumen idak bermas bapak
   Agi bujangdan bukan pengombak
   Induk agi gadis
   Awak be tenggang tentang ngan idak

   Sehinggo kenuhi sudah nikah bae
   Ngan ado anak hang pado hari ini

   Kalu singgok ini ku alih kalu anak hang baduo ini
   Tah nyo nak ili, tah nyo nak mudik
   Kalu ili mak nyo serentak satang
   Kok mudik mak nyo serengkuh dayung

   Mak se iyo sekato
   Anak uhang baduo ini
   Setiok bak ayam sitinting bak besi
   Dan jangan pulo sinjang kaki naik sigai
   Idak iluk di imak kawan
   Jaek ulah di imak kanti
   Sekali takuk imak nyo dalam
   Sekali kehat imak nyo beti

   Mak selamat bung jadi suluh
   Mak selamat bungo jadi buah
   Mak sampai layu bungo di pangarang
   Mak sampai buruk lukah dipanjalin
   Kalu cabik imaknyo cabik bulu ayam
   Cabik pagi petang ba taut
   Cabik petang pagi ba taut

   E. Kemudian dari pado itu
   Ado deh melayu mangatokan
   Nak mudik ku tanjung genting
   Singgah burenti Lubuk Batuah
   Kalu koto duduk sko simendo ini
   Jangan diturut retak gading
   Same mbuh nyo mao tuah

   Kalu mengulih mak sampai panjang
   Kalu ba tampuh mak sampai liba
   Jangan mengulih panjang putus
   Dan jangan ba tampuh liba cabik

   Minin kalu anak uhang baduo ini
   Entah ka bukit dengan tinggi
   Entah ke durah dengan dalam
   Yang dicari mak cepat dapat
   Yang di lalak mak cepat pulei

   Yang ditanam mak cepat tumbuh
   Dengan di hidup mak biak kembang
   Naik bulan naik rejeki
   Turun bulan turun pulo penyakit

   Nyo pun begitu pulo
   Mak buranak bujang gadis
   Sungguh buranak bujang gadis
   Ado pulo dih melayu mengatokan
   Seliman balainyo baru
   Rami nyo sedang pukul duo
   Jaman kini KB sudah maju
   Kalu nak buranak cukup satu atau duo


   9.PARNO ADAT
   UNTUK RESEPSI PERNIKAHAN

   Ampunlah aku kepado Allah
   Serta nenek mamak pati penghulu
   Anak jantan teganai rumah
   Bilal khatib, Imam, pegawai cerdik pandai
   Segalo tahu, serto pemuda yang duduk seisi rumah ini

   Marak pulito uhang sungai ledap
   Di mbu makonyo pejah
   Aku ini kno sayo kno ucap
   Jangan pulo menjadi duso salah

   Iluklah anjung di pangdai
   Tukangnyo anak rando-rando
   Bukannyo pulo aku nak ngacak cerdik dengan pandai
   Adopun aku ini suatu orang mudo yang melahirkan kato
   Seiring balam dengan murbah
   Balam lalu murbah mandi
   Seiring salam dengan sembah
   Sembah lalu salam kembali
   Kembali pulo kepado nenek mamak
   Pati penghulu anak jantan teganai rumah

   Enau tuo seganyo rapat, kok rapat seganyo landai
   Kok landai jangan disuji
   Aku ini suatu orang mudo kurang pendapat
   Ado pendapat kurang pandai
   Kok pandai jangan dipuji kalau salah bulih tunjukkan

   Adopun usul dengan asal
   Terbit ayi dari hulu
   Terbit getah dari batang
   Terbit angin dari puhun
   Terbit kato dari mulo
   Mano jadi mulo kato

   Singgok parit dengan melentuk ile
   Koto dengan melentuk mudik
   Dibawah piagam dengan sepucuk
   Dibawah tiang panjang dengan sebatang
   Dilindap payung dengan sekaki
   Diatih lampit selepak

   Didalam parit dengan basudut empat
   Dilingkup bendung yang empat
   Dan dipegang purbokalo bungkan yang empat

   Adopun kito mununggu dusun laman ini
   Jalan panjang bukandang serak
   Lebuh bupagar dengan lahih
   Tapian bupagar baso
   Pulau iluk tempat ibadah

   Tebing balikek dengan undang
   Padang bupagar malu
   Lawang bubinteng dengan pasko
   Laman busapu dengan adat

   Adat rumah batiang bataganei
   Bendun bapih bapili
   Pintu balukis balimbago
   Atap bujahit dengan kato
   Serapat kito yang duduk seisi rumah ini
   Kcik idak busebut namo
   Gdang idak busebut gla
   Nenek mamak pati penghulu
   Anak jantan teganai rumah

   Cirpah bara kutak-kutak hutan seni parapit tudung
   Ba, u kusilung kuseru aso
   Sembahku ini mulai teletak
   Sejak pangkal sampai keujung
   Sampai pulo melahirkan hajat uhang sipungko

   Batemulah pukat dengan lukah
   Baru dikirai daun jalo
   Batemulah adat dengan kitabullah baru dibilang hajat orang sipungko

   Dimano hajat uhang sipungko
   Adopun…..tikalo u maso itu
   Mencelik kulenuh laman tepian
   Nampak bakilat ikan dilubuk
   Bamain burung di padang
   Tikejut tigamang tubuh
   Barikek mna kan diri tikalo maso itu

   Melangkah kebendun jati
   Munyuruk atap basanggit
   Terjun takah diatih tipijak takah dibawah
   Tentak ditengah laman panjang
   Tibo ditengah laman panjang

   Mencelik ilei munengong mudik takalo maso itu
   Diturut undud dengan tintang , tijak dengan tikukik
   Putus undud hilang jejak tepat dirumah tanggo ini
   Tibo dirumah tanggo ini
   Tikalou maso itu barusik sirih bamodou pinang
   Balibah spah dimulut, talindau samping dibahu
   Batuka glang ditangan, balibai cincin dijari
   Dapat budi katuju baso anak uhang buduo ini tikalou maso itu.

   Ibarat pinang ditengah laman
   Taru loun disirambah kanti
   Taru loun diserambah kawan
   Cinok au suko ditepi tebing
   Tebing suko di au, au suko ditebin

   Ba ktek lah bueih-bueihlah babuku
   Babuku lah mananca-mananca lah
   Manjalang patut
   Mako langsung di patut anak uhang
   Baduo ini tikalu maso itu

   Kalu idak dipatut anak uhang baduo ini
   Tikalou maso itu
   Sesb suhang banamo anak bujang
   Dan suhang banamo anak gadih
   Kalu uhang munahou anak bujang
   Ibarat munaruh kbau jalang – idak bukandag
   Pipit jantan idak busarang
   Ili lpeh mudik tilampau
   Bacmeh cmeh pulou same uhang dilecut
   Tali dan dilentung tambang

   Kalu uhang muhahou anak gadih
   Idak tahu nak pgi jauh
   Kalu kdarat singgok nyo plak padang bungo
   Kalu ku dayei singgok nyo lebuh laman tepian
   Sebab awak munaruh laman sikalumbung
   Baingat bakarano siang malam
   Petang ngan pagi
   Ba cmeh cmeh pulou same laman di lebah api
   Sebab anak mudo minin nyo
   Mungundang setuk api
   Alamat negeri kito tipanggang
   Alamat dusun kito hangus
   Kampung rusak koto binaso
   Mna gawe kito nenek mamak jugo
   Barunding idak tentu siang ngan malam
   Kemudian dari pado itu
   Ado dih mulayu mengatokan

   Gulai cimedak kinco kacang
   Tigo ngan buah nangko puri
   Serto ngan bumbu kulit manis
   Kalu anak mudo-mudo minin
   Lah titumpah kasih ngan sayang
   Basuwo ulo di maennyi idak jadi
   Kuat jugo nyo nak burambuk tangih

   Lebih-lebih tangih anak mudo minin
   Pandai munangih dalam hati
   Pandai muratap dalam kerongkongan
   Muratap sambil bubilang bilang
   Ngato kemuni pautnyo ayam
   Paut dibangka limau manih
   Situ diberi makan padi

   Bumi hancu dunia karam
   Laut kring pulau munangih
   Bungo dikarang idaknyo jadi
   Dan oleh sebab itu
   Mako duduklah tiganai kaduo belah pihak
   Habislah unding dengan inok
   Bulatlah kato di mufakat
   Mako ditentukanlah ahi
   Dan di tikihkanlah maleim
   Tepat pulo petang kamis malam jum’at
   Mako di imbau malin dengan bersih
   Siak dengan berempat
   Mako ditikahkanlah anak uhang buduo ini
   Tikalo maso itu

   Ijab jatuh kabul disambut
   Adat bermas bapak agi bujang
   Bulih bakamudi berengkuh dayung
   Junjung pengamin tibo petang

   Adat pangambak induk agi gadih
   Bulih bakembang lapik bakembang tika
   Cucou ayie tibo pagi
   Ini pumen idak bermas bapak agi
   bujang dan bukan pulo pengambak induk agi gadih
   awak batenggang tentang ngan idak
   sehinggo kanuhi sudah nikah bae
   dengan ado anak hang padao hari ini

   Kalu singgok ini ku atih kalu anak uhang buduo ini
   Tahnyo nak ilei ntahnyo nak mudik
   Kalu ilei mak nyo sirentak satang
   Kalu mudik maknyo serengkuh dayung

   Mak se iyo se kato
   Anak uhang baduo ini
   Setiok bak ayam setinting bak besi
   Dan jangan pulo sinjang kakinyo naik sigai
   Idak iluk dikimak kawan
   Jaek ulah di imak kanti
   Sekali takuk imaknyo dalam
   Sekali kebat imaknyo beti

   Mak selamat bung jadi suluh
   Mak selamat bungo jadi buah
   Mak sampai layu bungo dipengarang
   Mak sampai pulo buruk lukah dipanjalin

   Kalu cabik imaknyo cabik bulu ayam
   Cabik pagi petang bataut
   Kalu mungulih mak sampai panjang
   Kalu batambuh mak sampai liba
   Jangan mungulih panjang putuh
   Dan jangan batambuh liba cabik

   Kemudian dari pado itu
   Ado dih melayu mengatokan
   Nak mudik ku tanjung genting
   Singgah Burenti Lubuk Batuah
   Kalu kito duduk sko simendo ini
   Jangan diturut retak piring
   Retak piring membao pecah
   Iluk diturut retak gading
   Same mbuh nyo mao tuah

   Minin kalu anak uhang buduo ini
   Entah kebukit dengan tinggi
   Entah ka luhah dengan dalam
   Yang dicari mak cepat dapat
   Yang di lalak mak cepat pulei

   Yang ditanam mak cepat tumbuh
   Dengan dihidup mak biak kembang
   Naik bulan naik rejeki
   Turun bulan turun punyakit

   Nyo begitu pulo
   Mak buranak bujang gadih hendaknyo
   Sungguh buranak bujang gadih
   Ado pulo dih melayu mengatokan
   Seleman balainyo baru
   Raminyo sedang pukul duo
   Zaman minin KB lah maju
   Kalu nak buranak cukup satu atau duo
   Sado itulah kembang jalo ka sungai…..

   Sekian


   10. Tumbuk Kato
   (balasan kata)

   Balayir kapal di muaro sakai
   Terus bulabah ke negeri cino
   Kato kayo ruponyo lah sampai
   Lah kami aning pulo disini busamo-samo

   Lah bakilat ikan dilubuk
   Patut dikirai daun jalo
   Sirapat kito ngan duduk
   Kami sini ngan tumbuk kato

   Benar kami disini ngan tumbuk kato
   Ibarat barumo ditepi ayie
   Orang mungirang padi payo
   Aku sedang timnong muncari pikie
   Miki nak munjawab kato kayo

   Telah dianing sikali lalu
   Telah didenga setengan kian

   Kudatehlah ku embun padu
   Kubawah lah ku kerang jati
   Ditengah kursik bulan
   Ninbak dinding kaco
   Lata bak lantai batu
   Nak disusun kato kayo itu
   Idak nyado dengan jarang
   Nak dijareng kato kayo itu
   Idak nyado ngan krab

   Uang kayo itu uang timago
   Di tinting sini timago pulo
   Bencang kayo itu bencang adat bencang pasko
   Dijawab dengan adat pasko pulo

   Idak dijawab kato kayo
   Pumen kami gdang mna babin manali
   Namun dijawab kato kayo
   Bungi kito nak babalah kato

   Adat kato patut dijuap
   Andai paut ditingkah
   Gayung patut disambut

   Habis gayung dipanbat
   Pedang diletakkan
   Habis kaji dengan badlil
   Surat dilingkutkan
   Habis kato dengan bujuap
   Bicaro kito nak usai

   Kemudian dari pado itu
   Dalamlah ayie uhang sungai landai
   Pasangnyo jinak dari hulu
   Bukan pulo kito buduo ini
   Nak ngacak cerdik dengan pandai
   Menurut telatah telitih orang tuo dulu

   Dimano mnurut telatah telitih orang tuo dulu
   Lah kayo bilang usul dengan asal
   Sebab dengan karno
   Mulo dengan jejak
   Awal sampai akhir

   Kemudian dari pado itu
   Bungi ketuk orang koto rendah
   Kudengan ku simpang tutup
   Tumbuk bancang kito buduo ii
   Mnalah sudah
   Tentang maco doa ima spongan patut.   11. MERESMIKAN PERNIKAHAN

   Assalamualaikum wr. wb
   Ampunlah aku kepado allah Serto nenek mamak depati penghulu anak jantan teganai rumah bilal,khatib, imam, pegawai, cerdik pandai sagalo tau, serto pemuda yan duduk seisi rumah ini.

   Minal insani kejambak kejamburu, kutasdikkan dengan hati, ku ikrarkan dengan lidah kubuat dengan anggota seidan bakato aku supayo disampaikan allah swt

   Iluk anjung di pangadai tukangnyo anak rando-rando
   Bukannyo aku nak ngacak cerdik dengan pandai adopun aku ini suatu urang mudo yan melahirkan kato

   Seiringlah balam dengan murbah, balam lalu murbah mandi
   Seiring salam dengan sembah, sembah lalu salam kembali
   Kembali pulo kepado ninek mamak depati penghulu, anakjantan teganai rumah

   Gilang-gilang dikato lesat,lesat uhang anak tanjung balai
   Dibilang sado dingan dapat, yang tinggan untuk tuan-tuan segalo pandai

   Enau tuo sega nyo rapat, kok rapat sega nyao landai, kok landai jangan di suji
   Aku ini selaku urang mudo kurang pendapat, ado pendapat kurang pandai
   Kok pandai jangan di puji kalau salah bulih di tunjukkan

   Cencang peladang cencang, cencang di ateh petih
   Idap ditap idak di bilang, salah bayie utang idak lpih
   Cencang peladang cencang,cencangdi ateh dinding
   Idak ditap idak di bilang sarupo ngan makan hak pulih malin

   Cencang peladang cencang, cencang di ateh paro
   Idak ditaop idak di bilang nyo ndak pulo lpih haajat uahng sikungko
   Assalaminallah, assalaminannabi
   Asal datang dari allah usul datang dari nabi

   Adopun usul dengan asal, pangkan kato iadaknyo tinggan
   Terbit ayi dari hulu, terbit gtah dari batang, terbit angin dari puhun, terbit kato dari mulo

   Mano Jadi Mulo Kato

   Singgoik parit dengan manentuk ilie, koto dengan munentuk mudik
   Di bawah piagam dengan sipucuk, di bawah tiang panjang dingan sibatang
   Di lindap p-ayung dingan sikaki, di ateh lapikdingan si lepak,
   Di dalam parit dingan basudut empat, dilinfkup bendun yangempat
   Dan dipegang parbo kalo bungkan yang empat

   Adopun kito menunggu dusun laman ini, jalan panjag bukandang sarak
   Lebuh bupagar dengan lahing, tepiang bupagar baso, pulau iluk tempat ibadah
   Tebing bakilek dengan undang, padang bupagar malu
   Lawang bubenteng dengan pusaqko, laman busapu dengan kato

   Adat umah batiang bataganai, bendun badih bapitli
   Pintu balukis balimbago, atap bajahit dengan kato
   Serapat kito yang duduk seisi rumah ini, kcik idak di sebut namo, gdang idak di puji gla
   Ninek mamak depati penghulu, anak jantan teganai rumah

   Cirpah barakutak kutak, hutan seni parapit tudung, bao kusilung ku seru aso
   Sembah ku ini mulai tiltak, sejak pangkal sampai ka ujung, sampai pulo melahirkan hajat uhang sekungko

   Batemulah pukat dengan lukah, baru dikirai daun jalo
   Batemulah adat dengan kitabullah, baru di bilang hajat uhang sepungku

   Di Mano Hajat Uhang Sepungku

   Adopun …….tikalou dimaso itu
   Mencelik kulebuh laman tepian, nampak bakilat ikan di lubuk, balain burung dipandang
   Tikejut ti gamang tubuh, barikek Manahan diri tikalou maso itu
   Melangkah di bendun jati, menurut atap basanggip terjun takah di atih tipijak takah di bawah
   Ti ntak di tengah laman panjang, tibo di tengah laman panjang
   Mencelik ilie munengok mudik ta kalou maso itu

   Di urut undud dengan tintang, ti tijak dengan ti tukik
   Putus undud hilang jejak tepat pulonyo di rumah tanggo ini
   Balibai spah di mulut, talindau samping di bahu
   Batuka glang di tangan, balibai pulo cincin di jari, dapat budi katuju baso anak uhang baduo ini tat kalo maso itu
   Ibarat pinang di tengah laman, tarou laun di sirampah kanti, tarou laun di sirampah kawan
   Cinak aur di tepi tebing, tebing sakau di aur dan aur suko pulo di tebing
   Ba ktek lah bauih-buihlah babuku, babukulah mananca, manacalah munjelang patut
   Mako lansung di patutanak uhang baduo ini ti kalo maso itu


   Kalau idak di patut anak baduo ini tak kalou di maso itu
   Sebab suhang banamo anak bujang dan uhang bunamo anak gadih
   Kalau mularo anak buang, ibarat munaruh kbau jalang idak bu kandang
   Pipit kjantang idak busarang, ilie lpeh mudik talampau
   ba Cmeh-cmeh pulou same uhang di lecut tali dan di lentung tambang

   Kalou uhang munahu anak gadih, idak tau nak pgi jauh
   Kalau ku darat singgoknyo plak padang bungo
   Kalau ku dayie singgok nyo lubuk laman tepian
   Sebab awak munaruhkan lama si kampung, baingat bakarano siang malam, ptang ngan Pagi ba cmeh-cmeh pulo same laman dio lebah api

   Sebab anak mudo-mudo minin nyo mungundang stuk papi, alamat negri kito ti panggang Alamkat dusun kito hangus, kampung rusak koto binaso
   Mna gawe kito ninek mamak jugo buruding idak tentu siang dingan malam

   kemudian dari pado itu

   Ado dih melayu mengatokan
   Gulai cimedak kincou kacang, tigo ngan buah nangko puri, serto ngan bumbu kulit manih
   Kalau anak mudo-mudo minin, lah titumpah kasih ngan sayang
   Basuwo pulo dimaennyo idak jadi, ikut jugo nyo nak burambuk tangih
   Lebih-lebih tangihnyo anak mudo-mudo minin, pandai munangih dalam hati
   Pandai muratap dalam kerongkongan, muratap sambil bubilang bilang
   Ngato kemuni pautnyo ayam, paut di bangka limau manih,situ diberi makan padi
   Bumi hancou dunia karam, laut kering pulou munangih, bungo di karang idak nyo jadi

   Dan oleh sebab itu, mako duduk teganai keduo belah pihak
   Habihlah unding dengan inok, bulatlah ayie di pambuluh, bekulah kato di mufakat
   Mako di tentukanlah ahi dan dititikkanlah maliem
   Tepat pulo ptang kamih malam jum’at, mako di imbau malin dengan bersih
   Siak dengan berempat, mako di titikkanlah anak uhang baduo ini,takalou di maso itu

   Ijab jatuh Kabul di sambut, adat beremas bapak agi bujang
   Bulih bakamudi barengkuh dayung, junjung pengantin tibo ptang
   Adat pengambak induk agi gadih bulih bukembang lapik,bukembang tikacacao ayie tibo pagi
   Ini pumen idak buremas bapak agi bujang dan bukan pulo pangambak induk agi gadih
   Awak batenggang tentang ngan idak, sehinggo kanuhi sudah nikah bae
   Dengan ado anak uhang baduo ini pado ahi ini

   Kal;u singgok ini atih kalu anak uhang baduo ini, ntah nyo nak ilie, ntah nyo nak mudik
   Kalu ilie mak nyo sir5entak datang, kalu nak mudik mak nyo sirengkuh dayung
   Lmak nyo seiyo sekato anak uhang baduo ini
   Setyiok bak ayam, se tinting bak besi, dan jangan sinjeng kaki nyo naek sigai
   Idak iluk di imak kawan, jaeklah ulah di imak kanti
   Sekali takuk mak nyo dalam, sekali kbatmak nyo beti
   Mak selamat bung menjadi suluh, mak selamat bungo menjadi buah
   Mak sampai layu bungo di pangarang mak sampai pulo buruk lukah di panyalin
   Kalu cabik mak nyo cabik bulu ayam, cabik pagi ptang ba taut
   Kalunyo mungulih mak nyo sampai panjang, kalau nyo batampuh mak nyo sampi liba
   Jangan mungulih panjang putuh dan jangan pulo liba cabik

   Kemudian Dari Pado Itu

   Ado dih melayu mengatokan
   Nak mudik ku tanjung genting,singgah burenti lubuk batuah
   Kalu kito duduk sko smndou ini, jangan baturut retak piring, retak piring munjelang pecah
   Iluk di turut retak gading,same mbuh nyo mao tuah
   Minin kalu anakuhang baduo ini, ntah ku bukit ngan tinggi ntah ku luhah ngan dalam
   Dingan di cari mak cepat dapat,dingan di lalak mak cpat pulie
   Dingan di tanam mak cepat tumbuh, dengan di idut mak cepat kembang
   Naik bulan naik reseki, turun bulan turun penyakit
   Nyo begitu pulo, mak buranak bujang gadihhendak nyo sungguh-sungguh buranajaak bujang gadih
   Singgok itu lah kato

   PARNO KENDURI PUSAKO

   12. PNO TENTANG KENDURI SKO

   SUMBER BUKU ADAT DAN ACARA KENDURI SKO
   DESA TEBAT IJUK KEC. AIR HANGAT


   Dari Anak Jantan
   Baginai kayo tuan Rio
   Yang mano Kaman ngnjouk siheih dingan sakapou ukok dingan sabatang bugalang pulo dingan pina magih tau ngusi kayo ninik mamak adapun maksud dan tujuan Kaman anuk jantang yaitu nyampe hajad anuk batino pado ahi inih kito lah nganganh breh 20 kba siko untuk melaksanakan kenduri sko dan supayo kayo magih tau ngusi kanti kayo dingan 2,3 truh ngusi pamangku dan tuo tengganai yang duduk sehamparan tgak sepamatang.

   Ninik mamak
   Tarimo kaseih kami ucapkan kupado kayo anuk jantang sebabnyo yang namonyo adat yaitu bajanjang naik batakah turun, minin Kaman mintak kupado kayo anuk jantang supayo kayo kembali ke tempat semulo mak Kaman nyampe ngusi kantai Kaman dingan duo,tigo.

   Perundingan antaro ninik mamak I,II

   Ninik mamak I
   Baginai kayo ninik mamak II
   Sebelumnyo Kaman mengucapkan tarimo kasih kupado kayo para undangan yang menyempatkan hadir pado hari yang berbahagia ini tegak basinggung bahu duduk bahimpit silo kcik idak basebut gla gdang idak kami sebut namo yang tel;ah datang mngayunkan tangan melangakahkan kaki menuju undangan Kaman pado ahi inih Kemudian dari pado ituh pulo tuan rio
   Besabung umbak di pentani riaknyo menyinsing ke lautan
   karangkuh kapal sakatiko apoka minin anak jantang basarto ninik mamak dan bapak sko lah hadir pulo
   Lah kawan mato mamandang pamatang kapal gunung mano tabantang kabamb kamano kami sampaikan , sambamb kamano kami tujukan supayo terang bak hari nyato bak alam supayo jangan banyak kiro-kiro, supayo lkeh hajad kito laksanakan dulu.

   Ninik Mamak II
   Baginai kayo tuan rio kami mohon istirahat kepado kayo sabenta Kaman baundan bainok dengan kantai duo tigo
   Bulak aye di pamuloh bulak kato dimupakat
   baruji samo merah batimbang samo berat
   kato bajawap gayong basambob
   lah baundan bainok Kaman dengan kanti Kaman duo tigo
   yang duduk sahamparan tegak sapamatang
   yang tegak baimpit bahu duduk batindeh silo
   denga ilok palantan dune
   dengan buruk palantan gawe
   ngan ado tempat ngukoh
   dengan cdik tempat barunding
   jadi tempat kayo numbuk kato supayo tepat sasaran kato dengan bujawap gayung dengan busambut kami serahkan kupado sutan Depati.
   Baginai kayo sutan Depati
   pepatah jugo dengan mengatokan
   adat jugo dengan mengatokan munyalo menuju lubuk kno ikan duo tigo sebanyak kito dengan duduk ngusi kayo kami nyampaikan kato
   kepalan sko dengan tigo takah
   kepado sko dengan duo takah
   serto pulo dengan pulang arah pulang ajun
   arah dengan mutih cupak dengan gantang
   serto pulo dengan anak buah anuk kemanakan

   pucuk tinggi diketung
   batang gedang dikepang
   kcik ditando gdang disawah
   batanyo lepas litak barunding lepas makan
   idak sesak ngak idak tatahan napeh
   tibo diperut idak dikempes
   tibo dimato idak dipejang
   tibo diduri idak dilangkah
   tibo di papan idak mengalapak
   menembak idak salah alamat
   bajalan idak salah langkah
   kemudian dari itu pulo
   sebab diapu guruh layau
   gajah nempouh antan patah
   sebab diapu kito bakumpong tentu karno ado sebab dengan bakarno
   kalu kito ndak tahu kepado pungkong mai kito klih kepado pangkan
   kalu kito nduk tau kepado usul maan kito klih kepado asal
   yang mano asa dengan usul sebab dengan bakarno lah saiyo sakato
   anuk jantan dengan anuk batino ninik mamak dengan pamangku sarto pulo dengan Depati.
   Kemudian dari pado itu yang namo nyu adat basendi sarak
   Sarak basendi kitabulloh sko yang bersendi aturan dengan pantang
   idak lekang karno paneh
   Idah lapuk karno hujan
   Sarak mengatur adat sko mumakai
   Selanjutnyo pado kesempatan ahai dengan ilok katiko dengan jayo kito lah duduk basamo-samo basusun timpuh bahimpit silo untuk melaksanakan acara kenduri sko
   Terakhir Sutan Depati
   Abaih silek pdang taletak abaih kajai suhak tatutap dan undan pun sudah
   Ituh nga dapat kami sampei kuk jahang sisop dikayo kusingkek panjang dikayo.

   Sutan Depati
   Ayan kurek puteh iku bagulong bulunyo
   Diateh langit dibawah embun dengan puteh
   Dado kato ngan idak bajawap dado gayong dengan idak basambut
   Kamai jawap ugo kato kayo tuan rio

   Karnolah dengan bajinjong kjo dengan bapungko, bapungko kepado kito ninik mamak depati dan pemangku dalam negeri
   Ruponyo adat tau dengan nageri mengeti dengan sarak tau dengan gading
   Lubuk akal tepian budi
   Gedung besar dalam nageri dalam itu pulo kami hidup
   Satereh idak buleh ilang satitek bupantang lupo
   Iyo lah duduk kito busamo kito samuko kuk lalau tempat uhang busamo
   Kuk balek tempat uhang memberi barito
   Namun galangang sulum bategak tadurong pulo gajah dik gading talempang
   Harimau dik belang takirak tagabang mulut manih babaso baik lah ilok dipandang mato lah nyaran didenga talingok sepanjang-panjang bilang kayo tadih sejak awal sampe akhir lah kayo bilang galu
   Minen apu hajat kayo anuk batino lah bisa kito langsong.
   Kami langsong baundan dan bainok ngusi kayo pamangku
   Langsong di kayo pamangku Tarimu kaseih kami ucapkan kepadao kayo sutan Depati yang mano pado ahi ini kito mengadakan knuhi sko lah nganganh breh 100 kb sikuo karno ninik mamak inih nduk mintak izin ngusi kito nga tingkat dateh, yo nampuknyu dak ado yang di ragu agih, yo kito pulang ka ngusi ninik mamak. Kayo ibu sko kalu Kaman klih perjalan siheh anuk butino dengan anuk jantang nampaknyo cupak pnoh gantang malileh nampaknyo lah ta sando galo tentang hajat kayo kito knuhi sko nampaknyo pado ahi inih galu-galu undangan nampaknyo lah tibo pado sahai inih. Dari takah di bawah lah sampe takah di ateh dari takah di ateh lah tuham pulo ngusi takah bawah ibarat pepatahngato kan nduk mudeik lah ta hulau nampak pulo guno dinga gdang sarato pulo dinga tinggai, kayau dinga babatan sunge dinga balareik batang pulo dinga malintang kalu di ateh mbun jatah kabawah pepatah mangatokan tanam sireh tujuh rumpun urang mungiran mano yang kurang minta maaf tuan rio akhirnyo kami mangucapkan ribuan tarimo kaseih sawah dingan bajanjang kampung dinga halaman sarto yang telah mewariskan rasa kekeluargaan dan rasa ketergantungan yang tinggal adat yang taat kapado adat yang partamo tidak lekang kareno paneh tidak lapuk kareno huja,. yaitu adat yang bersendi sarak, sarak bersendi kitabulloh adat nan langsing sarak nan kawi mendekatkan yang jauh merapatkan yang jarang menyambungkan yang putus dan mempertautkan yang renggang ini tugas kita semua mengayun mengarah anak kemenakan kito masing-masing yang kusut kito selesaikan yang keruh kito jernihkan yang silang kito patutkan sesuai dinga sko nan tigo takah yaitu sko taganai sko ninik mamak dan sko depati tgak yang tidak berkisar tdak kuning kareno kunyit tidak putih kareno kapou selangkah sepijak sekali layar berkembang berentang balik ditengah di jalan berpantang surut sebelum selesai. Amin.

   13. PARNO KENDURI SKO

   Dari semerah ke Koto Tuo mencari puyoh beranuk batinau anuk nyolingah berbulu lunak
   Hormat kapado Kayo ngantuo, maaf kapado kayo ngan mudo, salam terhimpun kepada kayo ngan banyak.

   Yang g’dain kayolah bergelar yang nek kayolah banamo g’daing idaik disebut gelar nek ideik di sebut namo, mako kami simpul kan sajo. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia sambutlah salam dari saya.

   “Assalamu’alaikum Wr. Wb”
   Pertama-tama saya tidak lupa memohon maaf kepado bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dan ucapan terima kasih kepado kayo lagalon karnu mempercayakan saya untuk menyampaikan p’no.

   Baiklah sekarang kita mulai dengan memasang pakaiannyo
   1. ( Baju )
   Disarung buju angkatan, di punggung b’taih sepao belum pulo meriah amat baru meriah pucuk pinang, pucuk pinang pucuk kelapo diam dilembah pagaruyung sirih becampu dengan kopo, pinang becampu dengan gambei, lah merah sampai ka ibibr, gilang gemilang sampai kemuka.

   2. ( Litar )
   Dililit litar angkatan, sla untung sla palango, sla dikupah jawo mataram, litar makkah kabilat sakti, sunting mahkota raja alam, kalau takenak litar ini orang mudo beralih namo, tuo berasak gelar sumpah perbayo jangan dilupokan.


   3. ( Kebat )
   Dililit kebat angkatan, kebat katulo linang tedung, bergumbat bergamang suto, serito berbenang emas, sekilang berpuncak rebung, tenunan anak rajo mataram kalo dibentang selebar alam, kalou digulung sibungo kuku, cukup sebelas kali lilit.

   4. ( Keris )
   Ditangkeh keris angkatan, keris melalo munikam batu, tempah suaso 40 tahun, mako banamo keris ganjaran sekenyang mabuk, retaknyo 190, tintingnyo 7 (tujuh) lilit kapalo, pembunuh ular ngan sakti, pempunuh tedung nan sakti bunuh, pelilit laras ngan duo.
   Partamo laras datuk datuk tembanggung
   Kaduo laras datuk perbateh nan sabatang
   Retaknyo menjadi undang, sumbungnyo menjadi teliti, sebab itu dikatokan undang turun dari minang kabau, nanbatali galeh, taliti dari mudik alam jambi nan sabatang tanjak, ngan dipertemukan di bukit singuntang-nguntang yaitu bukit paninjau laut di sakli alam kerinci.

   5. ( Saku )
   di sandang saku angkatan, saku sekelat raginyo tigo bergunting sekaca limun, seteih upah menggunting, se pao upah menjahit, rantai emas bungkal suaso, isi sirih adonyo limo, kalu tamakn sirih ini, umur panjang rezki murah, iman ditetapkan Allah, ibadah betambah saleh, kapado Allah kito menyembah , disitu tempat kito menyerah.

   6. ( Tudung )
   Dikena tudung angkatan, tudung licin pemerah intan, turun diembun awan putih, pelindung matohari terbit, katiko sinar paneh, tiung kerbau minum air, tebentang lapikpermadani, tempat uhang mudo duduk basilo, lelah aku hendak menjatuhkan sumpah bemak perayo.

   Dengar-dengar kayo serapik nan banyak anyang terangkat canang berbunyi, sekali aku kelembah, batang sikuang tigo rumpun, sekali aku menghampar sembah, sembah terhampar kepado Allah.

   Bukan cempidak tumbuh di air, cempedak tumbuh didalam padi, bukan kutegak bae, pagi nan balapih balik nan batantik dilapeh nenek mamak , serto kembar dengan rekan serto anak jantan dan anak batino dalam negeri nan bapagar adat, tepian yang berpagar dengan baso, dilaman bersampai dilarik nan berjago. Kalapo nan balarik padang nan berjawi, surau nan bergonjong duo, di masjid nan berpuncak satu, kitab nan bertimbun.


   14. NGAPAK TANDO WAKTU KENDURI SKO

   KAPIN TIGO SELESAI . . . !

   Apo kok nan kinai manao kayao Ninik Mamak
   Pamangkou Rajea Tumutan katao

   Bailun kayao Ninik Mamak PamangkouRajea Tumbutan katao
   Adea pun bak kalao salukoh ngatao . . . . !
   Adot Mahkuto Rajea nga make dst . . . . !
   Yang mano pado maleh ineh
   Kamai Ninik Mamak dengan barempak pemantai dengan batigea
   Adalah sebagai salun asat penyambun lideah dari anok batinao
   Nga sabaleh prauk dalon Wilayah depati Payao
   Datea pado umoh pado tanggo kayao
   Pamangkao Rajea serta ngabi laeh satiyo bawea
   Lealah rumoh Gdon Depati dengan batujeuh
   Pamentai sapulaoh mangkao kaduwea ngabi taeh satiyo bawea

   Gedea maksauk dengan ndok di sampae
   Adea maksauk dengan ndok di katao

   Adea pun pado baru-baru ineh
   Anok batinao dengan sebelah perauk dalon wilayah
   Depati Payao
   Lah dapeak undan dengan mupakak
   Dapeak katao dengan sarukou

   Sejeak dari Mesjoak tempek juroa bapucauk satau
   Trauh ka laraek dengan jajun
   Ka ateah lah sapucauk buloak
   Ka bawah lah buloih di guloi
   Ngan pipaeh lah buloih di layeah

   Ndok mengadakan kaluhei clak kaluhel plagea
   Kaluhei adeak kaluhei Puskao
   Ngan datea dari Rajea datea dari jnea

   Jlok dari itoh pulao . . . . !
   Diea tohideak ninggah sapanjan adotngan adea
   Di dalon wilayah Depati dengan batujeuh
   Apo bileah ndok mangadea kan kaluhei Clak kaluhei Piagea
   Kaluhei adeak kaluhei puskao
   Terlebih dahuleu manam bak kan Kbo putaeh
   Pado umah pado tanggo, pado lareik pado jajun
   Nguse kayo Pamangkao Rajeasertao ngabih taeh satiyo bawea
   Unggou umah tunggou mandapea

   Apo kok nan kinai anok batinao ngan sabeleah
   Peraok dalon Wilayah Depati Payao
   Lah duseukpado umah pado tanggo
   Dudek lah basusun umpamo siraeh
   Dudeuk lah ba ateo umpamo pinah

   Yang mano lah maksud kamai
   Kalau deak satou umpan siwat
   Pado bulan Juni nantaek
   Ndok mengadeakan Kaluhei Puskao

   Oh lah kamai merai tahau nguse kayao
   Pamangkao Rajea sertao ngabi taeh Santiyo bawea
   Karno kayao toh nia dengan maneteh bumbun
   Dengan manjalokan padea

   Apo kok kan kinai, Bak katao Salukoh ngatao . . . . !
   Katau mudeah pegoi ku pelak
   Pelak adea sudut dapeu
   Idaeak siao-siao kamai memintak adea siraeh dengan sakapao
   Mintak kayao tarimo dengan hatai sucai
   Sertao mukao amat jernoah


   PARNO MENINGGAL DUNIA

   15. PNO ORANG MATI

   KAPIN TIGO SELESAI ….
   Bauitun kayao wakil bahadoi …
   Adepun wujud dan maksud kamai
   Ideak dibilea usao ngan asa, ideak dibilea sejeak samulo
   Ideak dibilea sebeak dengan karno, ideak sentau ujun ideak
   Santau pangkan, ibarot tbeu digunggun Musa
   Bulon joi kaduo baloah, bulon sembilea bulon puaso
   Kantai ngajoi dari leah, kantai babilea dari esao

   Yang mano pado baru-baru ineh
   Bak kato salukah ….!
   Daun samantao puteih baraloih, daun saha dimakea kelak
   Tumboah di untao ideak dapeak diraoih
   Tumboh dimala ideak dapeak di tulak

   Yang mano pado dulu-dulu ineh …
   Anok batino kitao dumeah ineh dapeak sakaeik
   Mako die salaku ahli waris ideak pulaolah die toh sio-sio
   Lah dilalaok ubeak dengan jampoi, lah dengan paluraeh
   Ideu dengan tawa, ubeak toh saratouh gnek
   Panyakaik toh saratouh sao
   Ngan sao toh idea jadi ubotnyo
   Apo kok nan kinai …
   Ubeak toh ideak basisao lagoi, tawa toh ideak makbeu lagoi
   Mak kato salukoh ngatao …!
   Ideak dapeak sakandok padoi, skan bleah di tampun lulauh
   Ideak dapeak saknadok hatai, kandok Allah juge rupo ngan sunggoh
   Mako taduleulah anok batino kitao namo …..
   Apo kok ingat kitao lah masan-masan
   Pgon kita lah baloan-loan
   Mako di imbealah Ninik Mamak dengan imam pagawoe
   Bagi die Nenek Mamak lah die broi ajun aroh
   Kubou anok batino, apo kok bagi die imam pagawoe
   Zlah die mandai, lah di kapan, lah di sembahyang
   Lah samo pulao die ngata kaian lahak

   Apo kok nan kinai …
   Bak katao salukoh ngatao
   Burun ptai terbeu kalambak, tibe dilembak mamakan padoi
   Ngan matai lah sampai kelian lahat, kitao ngan hideuk mbilon ka ahai
   Sadapotnyo pado mala ineh …
   Iealah neppat empek puluh ahei dari pado anok batino kitao ineh

   Itohlah makonyo kamai ngimbo sarapek kayao …
   Yang jaeuh dilalaukan srau, yang dkeak dilalukan panggae
   Apolah permintaan kamai ngusei sarapek kitao ngan bahadoi
   Jikouk salasai dari jamuan ineh nantaek
   Mintak kayao bacekan du’o barkeak du’o salamak
   Mudah-mudahan ko adea pahalo dari pembacaan pengajian
   Kitao toh tadeh, kitao bahadiehkan pado arwah anok batino
   Kitao yang telah duleu dsri pado kitao

   Kok sampaik mintak dilapa, kok angak mintak di dingon
   Kok tajea mintak di tumpao, kok sna mintak betambah snalah hendaknyo
   Itolah yang kitao mintak kepado Allah sapaatnyo kepada Rasao
   Apo kok nan kinai, bak katao salukoh ngatao …!
   Klan kataibagumbok maeh, tan douak kijeu bacupan tjeuh
   Tumbok blea bajinggut jinggoi DST ………


   16. PNO JADOI ATEH KUBOU

   ASSALAMUALAIKUM W. W

   Firman Allah Sunah Nboi, itoh menjadi padumon kitao
   Kepado Allah syukur dan pujoi salawk dan sala ka nabi kitao

   Apokok ngsei sarapek kitao ngan bahadir
   Ngan di pampo bumi Allah, ng disungut langaik nga ijea
   Nga dilinkun gunea dengan malentok ipea melentaok mudoik
   Kicaik ideak disebeuk namo, gdea ideak dipanggae glo
   Yang gdea besea batuah, yang cdoik cendi kio
   Uran mude tungkat negroi, uran tuo nga kantai mulio
   Maaf kantai lebih dahuleu ….

   Adot pulae bapingkat nahoak, maninggakan rueh dengan bukunyo Dst ….
   Sampai habis Pno kapin tigo dan mendapat umbulan kata.

   Baitun kayao Ninik Mamak nga barampak permanti dengan batigea
   Rio mandare tunbutan katao
   Yang mano lah bak kato salukah ngatao …!
   Adot mahkutao raje ngan make, karan satio jadi pangabot
   Srak ngatao adeak ngan make, sesuatu toh ade dengan sbotnya

   Ideak dibilea usau dengan asa, ideak dibilea sejeak samulo
   Ideak dibilea sbeak dek karno, ideak santau ujun ideak santau pangkan
   Ibarot tebeu dignggun Musa

   Bulon joi kaduo bloeih, bulon sambilea bulan puaso
   Kantai ngajoi dari laeh, kantai babilea dari sao

   Yang mano lah ujud dan maksud anok batino kitao pado sahai ineh
   Sudeh juge bak katao salukoh ngatao ……!
   Daun samantao puteih baraloih, daun saha di makea klak
   Tumbouh di untao ideak dapeak diraoih
   Tumbuh di mala ideak dapeak di tulak

   Yang mano pado bahu-bahu ineh !
   Lah taduleu uha tuo kitao nga glo si A dari pado kitao
   Die toh kcaek baname gdea bagelea
   Kcaek die baname si A, gde die bagelea dipatai payao
   Tarawan lideah negroi kacaek tanoh jamboi
   Dielah menjadi payun panjei anok batino kitao pintu 3
   Perut panja luhoh R.M, tangaih die ideak tahau sunyai
   Ayei mato die ideak tahau kran
   Kok dudeuk die lah taraso hinao
   Kok tegeak dielah taraso malau
   Karno dielah kehilangan depatai die
   Ibarot kaca dielah patah junjun
   Ibarot bajalea tungkat dielah patah
   Payun dielah takucauk tempek die basanda toh lah tumba
   Temepk baganteaou toh lah skah

   Apo kok nan kinai, anok batino kitao pintu 3 perut panja luhoh RM
   Pado sahai ineh lah buloik ayei di pamulouh, bulouk katao dek mupakak
   Ka ateh lah sepucouk buloek, kabawouh lah sa urek tungga
   Die toh ndok ngankat anok jantan die nga glo si B menjadi depatai
   Ka genti depatai die nga ila, karno die toh ndeak kailan DEPATI Die
   Sarai ila sarai bagantoi, sarae ade sarai baglea
   Itolah manurut adot lamao pusko usang

   Apo kok nan kinai ……..!
   Pudin lantaok masiro rebeah
   Nyo dilintehjumbalon satai
   Undan suntaok bicarao sudeah
   Broi maaf ngan hatai sucai

   “ PNO ADAT DEPATI PAYUNG PONDOK TINGGI “


   17. PNO MENBAWA GILIRAN NGAJI

   Baginolah Kayao wakil bahadir
   Bak kato salukoh ngato
   Sahalun suhak, Salatouh badoi
   Sahulou sahelei ayei bungkon panda
   Karnolah mupakak kayao ngan bahadoi
   Lelah kayao tumbutan katao kamai sapangka

   Kalau dikajoi undan nan empak
   Undan duo pulaulah nantaek pulao
   Kajoi sudeah tahalai lah tamak
   Minum kawo lah talatak pulao

   Apo kok nan kinai Bak katao Salikoh ngato
   Sahulou sahilei Ayei bungkon panda
   Aroh Depalai dengan batujeuh, Sulouh Bindan Alan kincai
   Ideak Kantai Baparago Panja Karnolah salesaie Jnea Balabeoh
   Mintak Kayao tarimo ngan hatai sucai

   JAWAB WAKIL BAHADIR

   Lah sampai, toh kayao tuo taganoe
   Adot pulae Bapinngkak nae, maninggakan rueh dengan bukunyo
   Adot manusio bapingkak turun, Maninggakan adot dengan pusakonyo

   Kuat srak dengan delin, Kuat adeak dengan salukoh
   bak kato salukoh ngatao

   Undan turun batalelei Galoeh, Talatai mudoik Batonjak sata
   Gayeo Basambau, Katou baloeh
   Maafkan Kantai Iboih dan Kura

   Ideak Kantai jawea parago Kayao
   Kayaolah batek babilea
   Lepun Di jaeweak nampak pulou
   Kitao Due Ba Palaoh Katao
   Man di Jaweak Ideak Dapeak
   Kantai Susun Tindeih Sapanjan tok bilon
   Kayao toh Tadeh

   Sabulan Kabue di Gunun Rayeo, Ka bueklah Duleu di Gunun Patah
   Kantai Jaweak jugea Parago Kayao, Ibarat Gendea Kimak Batingkah

   Pandan Jaulah kantai laya, Pandan dkeak lah kantai tukae
   Ideak Kantai Baparago Panja, Maaf kantai baparago singkaek

   Adeapun Baak Katao Salukoh ngatao
   Kalao Dikajoi Undan ngan empak
   Undan dua Pulaoh lah nantaek Pulaou
   Kajai sudeah Tahalaipun tmak
   Minung Kawo lah taltak Pulao, Kimak dueh Katao sairan

   Adat Kitao Basandi srak, srak basandi ka kitabulloh
   Kimak barkeak kimak salama sama kitao mulaei dengan bismillah

   PERMISI PULANG

   Assalamu ‘Alaikum W.W……
   Adet pulae bapingkak naik, maninggakan rueh dengan bukunyo
   Adat Manusia Bapingkak turun, Maninggakan adot dengan Puskonyo

   Manolah manurot adat ico pakeh kitao tumbaoh pada mala ineh
   Bak katao salikoh ngatao

   Sahalun suhak salatouh Badoi, Sahulou Sahilei ayei Bungkon Panda
   Sungguh Bayaek kitao ngan bahadoi, taganoa jugeo ngan kamai imba
   Manao kayao Tuo Taganao

   Baitun kayao tuo Taganao
   Yang manao ujud dan maksud kayao sepangkalan pado mala ineh
   Ibarat Balayoi nampaknyo lah sampai ka parantin
   Sungguhpun begitao kantai ndok batuaek batanyo
   Jugea nguse kayao sapangkalan

   Bak katao Salukoh ngatao….!
   Diageak mako diagoih, doeah jangea dibilia kura
   Kayao toh ideak banyeak ta buia
   Maksau kayao nampaknyolah aboih, apo agoi ajeak kayao ngan tingga
   Karno kantai ndok nyapaeh bileaTunggu Jawaban sepangkalan)

   Baitun kayao sepangkalan, bak katao salukoh ngatao…..!
   Adot mah kuto raje ngan make, karan satiao jadi pangabotnyo
   Srak ngatao adeak mamake, sesuatu toh adea dengan sbotnyo

   Sebeak dek apo tagulin bateak lealah sbeak gajeah lalau
   Sbeak dek apo kamai neh datea, bukea kno imboa bukea pulao kno sra
   Karno lah jateoh niagili ngusei kayao sepangkalan pado mala ineh

   Satibonya kamai sinei ideak pulaolah kayao sioa-sioa
   Daton kamai lah kayao sapao tgok kamai lah kayao pamao
   Dudukkamai lah kayao muliao kan pulao
   Kayao lah bakamban lapeik bakamban tika
   Bapieuk Gdea batungkou jarea batatin siraeh batatin pina
   Iealah ndok mamuliokan sarapek kamaingan datae

   Bak kato salukoh ngatao
   Pandae malangkah di ujun Pdea Pandae basilaek di ujn kraih
   Kayao mamulio kamai ngan datae Tando kayao sapangka toh uroh araih

   Apo kok Pnak kamai Lapaeh, Dareah kamai lah Tna
   Kayao katangah kan pulao sapanjang
   Ujud dan maksud kayao Sapangkalan
   Itopun lah kito karjeokan pulao basamo-samo
   Mudah-mudahan kok adea pahalonyo kitao
   Padiahkan untuk yang dimaksud oleh kayao sepangkalan

   Sebalik itu pulao kayao sepangkalan Toh
   Ideak Pulau ningga adot dalon Nagroi
   Bak kato Salikoh ngato
   Rukaok sabatea jangea lah tingga, Dalon carano Ka kantai siraeh
   Nahaek batea dapeak salawa, Kunun lah adot umah Di tindaeh

   Sabalik itoh pulao Itolah makonyo kayao Ka tingahkan pulao
   Minung kawo dengan sapingga, Ayea dengan saregaok
   Ukaok dengan sabata
   Tentang pemberian toh kamai bahadir ideak lupao
   Mengucapkan ribuan terima kasih

   Manao kitao nalak Gadon ngan ideak Rtak
   Malainkan adea Rtoknyo
   Manao kito nalak Manusiao ngan ideak basalah
   Malainkan adea salahnyo
   Jadi kok adea pihak kamai bahadir
   Salah lalau, salah linteh, salah bakato
   Tasinggao karno Nahaek, Tasintaoh karno turun

   Bak kato salukoh ngatao
   Rtak toh jangea mamuao pecah
   Hanyauk toh jangea mamuao llo
   Ntah talupau Ntah ta salah
   Maaahh kok adea lboih dan kura…(Tunggu Jawab Sepangkalan)

   Yang kadue pulao
   Ideak karakak tunbaoh Dipayao, Nyo tumbaoh di batu lican
   Apolah permintaan sarapek kamai , Nguse kayao sepangkalan

   Bak kato salukoh ngato
   Mahai kito Pgoi ka Lulao, Baton kaprah dikanan jalea
   Karno kamai Ndok mangurak Silao
   Mintak Kayao lepaeh Salamaek jalea


   JAWABAN SPANGKALAN

   Sabelun kamai malapaeh kayao Baloik karumah masan-masan
   Bak katao Salukoh Ngato
   Sebelum kabeuk Di Gunun Rayao, Kabeuk lah duleu di Gunun Patah
   Sebelum kamai Broiu Izin sarapek kayao, kamai ndak nyam pai
   Pulao katao Sapatah

   Adot Mahkutao Rajea ngan make
   Karan satiyao jadi pangebotnyo
   Srak ngatao adeak mamake
   Sesuatu toh ade dengan Sbot nyo

   Sbeak dek apo baguyea batea, lealah sbeak angan toh kanca
   Sbeak dek apo kayao toh datea, lealah kayao memenuhi
   Undangan kamai Sepangka

   Adeapun pado nan sahai ineh, Kayao lah maluangkan waktu
   Mangajun langkah mangayunkan kakai datea pado umoh
   Pado tango kamai Sepangkalan
   Kamai toh ideak lupao mengucapkan ribuan tarimo kasih

   Karno apo toh kayao wakil bahadoi
   Bak kato Salukoh ngatao
   Pandae basilaek di ujun Kraeh, Pandae malangkah di ujun Pdea
   Pandae manarai sambae malingga
   Tando sarapek kayao ngan bahadoi toh Uran Araih
   Kamai imba kayao lah datea Tanda kayao mulio kamai Spangka

   Sabalik itoh pulao dari kamai Spangka
   Satibonyo kayaom sinei Ideak pulao kamai Siao-siao
   Daton kayao lah kamai sapao, Tegik kayao lah kamai pamao
   Duduk kayao lah kamai mulio kan pulao
   Kamailah bakemban lapaek bakemban tika
   Batatin siraeh Batatin Pina, Bapiaok Gdea batungkou Jarea
   Lealah Ndok mamuliokan Sarapek kayao ngan datea

   Apo kok Pnak kayao Lapeah Dareah kayao lah Tna
   Mako kamai katangah kan Ujud dan Maksud
   Kamai spangkalan pado sahai ineh
   Itohpun lah kitao karjeakan pulao Basamo-samo

   Ulok dari itoh pulao …..!
   Anak batino kitao dumeah ineh
   Ideak pulo ningga adot kitao dalan nigroi

   Bak kato salupoh ngato…..!
   Rukaok sabatea jangea lah tingga
   Dalaon carano kakantai sihai nahai bateah dapeak salawa
   Kunon lah adot umah ditindaeh
   Itoh lah makonyo kamai katengahkan
   Barupo jamuan ala kadarnya
   Minum kawo dengan sapingga, ayae dengan saregeuk
   Ukawok dengan sabatea

   Sabalik ito pulao, mano kitao nalok gadon ngan ideak retak
   Melainkan adea retoknyo
   Mano kitao nalok manusiao dengan ideak basalah
   Malainkan adea salahnyo
   Jadi kok adea pulao dari pihak kamai sepangkalan
   Salah lalao salah linteh, saloh ajun Saloh letok
   Tasinggao karno nahai, tasintaok karno turun
   Ataupun kedudukan kayao ngan ideak pado tempeknyo

   Sudeah jugea bak kato salakoh ngato ….
   Sahalun suha, saletouh bedoi
   Sahulou sahilei, aye bungkon panda
   Kok ade saloh kamai ngusei kayao yang bahadai
   Minta maaf lebih dan kura !

   Yang manao pulao permintaan kayao yang keduea
   Pak kato salukoh ngato….!
   Ideak karakak tumbauh di payao
   Nyo tumbaoh di batu licin
   Apolah permintaan sarapek kayao
   minto izin baloik karumoh masan-masan

   Jangea talumpak tujun ngan tinggai
   Jangea tasuho tujun ngandah
   Karno adeak balambage
   Walaupun putauh sakato kantai
   Putauh katao dek musawarah
   Karno kamai ade due batige
   Baundon baine, kamai dulouh

   Baitun kayao wakil bahadir ….
   Tentang kayao minto izin , baloik karumoh masan-masan
   Bak katao salakoh ngato …..!
   Tuoh biloik calakoh umah
   Duduk tunggao tagilin bateak
   Kayao ndok baloik mangayunkan langkah
   Kamai lepaeh salamak jalean


   18. PARNO ORANG MATI
   (Meninggal Dunia)
   Assalamualaikum Waroh Matulloh Hiwabarakatuh,-

   Di awali dari
   Kapen Tigo =


   Adea pun kitao ideuk di ateh Dunieaa Ineh,
   Di jadoikan Alloh, Duwea-duwea
   Bumoi - Langaikk,
   Sia - Mala,
   Sihak - Sakaik,
   Ideuk - Matai.
   Apo kok nan kinai, di ateh kamai Dumiah Ineh,
   Bak kato salukoh ngatao.
   Daun samantao puteah baralaoih,
   Daun saha, di makan kilak.
   Untao nan idiak dapiak kamai raoeh,
   Mala nan idiak dapaik kamai tulak.
   Mako dapaiklah sakaik uran tuo kamai Dumaih Ineh,
   Di ateh kamai ahli warisidiak lah pulao Siao-siao.
   Lah kamai carai ubeik, dengan jampoii,
   Ideu dengan tawa, Laa dengan paluraeh.
   Ruponyo ubiak idiak, bu sisao lagai,
   Tawa itoh idiak mu kabeu lagaii.
   Ruponyo Ubiak nan saratuh Gnneak,
   Panyakaik nan saratuh saoo.
   Ruponyo dengan saoo, itoh idiak dapiak di ubiak.
   PEPATAH MENGATO KAN :
   Rupo idiak dapiak sakandok padoii,
   Skan Bliah di Tampei Lulauh.
   Rupo idiak dapiak sakandok kitaoo
   Kandok Alloh jugea, nan Balakeuu.
   Mako lah terdahulueuu, Urang tuo kitaoo,
   Dumiah Ineh, dari pado kitaoo.

   Apo bilea matai Anok adiaa,
   mako ta kandao di utan kitaoo dengan ideauk,
   4 (emmpak) para karaoo.
   1. Di mandoii, 2. Di kafan
   3. Di Sembahyang, 4. Di kubeuu.
   Di ateh kamai ahli waris,
   Idiak lah pulao maningga adiak, dalon Naggroi.
   Mako kamai imba Nenek Mamak nan Barampoaak,
   Sartao Imam pagawoaa, dengan barampoaak pulaoo.
   Di ateh Dieaa Nenek Mamak nan barampoaak,
   Lah malakaukan kewajiban, diyiaa.
   Lah Di Beroii, Ajun arah, ngalei Kubu.
   Di ateh Dieaa Imam pagawoaa, Lah malakaukan pulaoo
   Kewajiban diyaa.
   Lah di mandoi, Lah di Kafan, Lah Di sembahyangkan pulaoo.
   Adot Ura Barundon Kataoo, Ndaklah di antiaa
   Kapado lidiah yang taro ajen.
   Adot ura yang telah duleu, Ndaklah di antaiaa
   Kapado Tanah yang Lahat.
   BAK PEPATAH MENGATO KAN :
   Burun Ptai tarbia ka ranah
   Tibea di ranah mu makan padoii
   Uran yang tara duleu, ielah Bagalon Tanah,
   Kitao dengan Ideuk, Mu ngitonkan aheinyoo.
   Mendapon pado ahei ineh / Mala ineh.
   Iealah kamai napat tujuh ahei / Tiga ahei.
   Urang Tuo kamai Dumiak Ineh.
   Muko kamai adeakan, nasai nan sasuak.
   Guloaa Nan sapingga, Ayae nan Sarageuk.
   Nan talatak di muko kitao, Nan berhadir ineh,
   Apo bilea salasae kitao, munarimo jamuan ineh,
   Ieaalah kamai mintak, di bacekan Do’a Berkat,
   Do’a Selamat.

   Di lihat situasinya, kalau malam hari
   Biasanya di adakan wirid (pengajian)
   : Muko kamai adeakan minum, Kawo alah kadarnyo :
   Maka di bawalah seluko :
   Kadariak Munamun tabeuh,
   Dapiak Bungea Kambannya tigeaa.
   Lah salasae janiaa bulabeuuh,
   Mintak kayo tarimao rasakai nan adeaa.
   Setelah minum kawo selesai, maka seluko, diawali dari pihak yang Hadir.
   Sampai ke Mohon permisi / pamit, ingin meniggalkan tempat acara tsb.
   Sebelum dipersilakan pulang, maka sepangkalan kembali membawa
   Selukonyo sebagai berikut :
   Sebelumnyo kamai malapaehkan, kayao,
   Untuk mengurakkan silao, mengayunkan Tanga, Mengajunkan langkah.
   Ndok baloik ka Umoh, kayao masan-masan,
   Iealah mohon setaraht, kayao agiak sajaniak.
   Sudiah ugea bak kato kayao tadeh mangatao kan
   Sbiak atain jateuh, Ngga tarbiaa.
   Gureuh Lalau, Gajiah Nampaoh,
   Sbiak Sku kitao nan berhadir, ineh
   Ba unggaoh, Ba kampaoo, di Ateh Umuh kamai ineh,
   Iealah Bukia Karno, Sarau, Karno imbaa,
   Ineh lah menjadi kewajiban, bagi kitao basamo.
   Apo bilea adea di antaro kitao, nan di timpo Musibah.
   Bakek satibonyo kayao, di ateh umuh kamai sepangkalan,
   Daton Kayao lah kamai sambauk, duduk kayao lah kamai muliao kan pulao.
   Dariah lah tana, Pnak lah lapaeh, mako kitao karjekan maksud dan tujuannyo.
   Iealah membaco Al Qur’an satu Jus
   Thaalae kaluhu, sapanjan wiridnyo
   Dan di sudahi pulao, Dengan Do’a, Berkat, Do’a Selamat.

   Mudah-mudahan Pahalonyo,
   Samo kitao padiahkan, untuk menolong
   Arwah uran tuo kitao, itoh, sertao
   Menolong Arwah, baik mati lamao, mati Bareu
   Mati di talaok, mati di rantiaa.
   Apo pulao pintak kitao, basamo kepada Alloh
   Safaat padonyo Rasaoo.
   Kok Sampaik, mintak di lapang.
   Kok Kla mintak, diterangkan.
   Kok Tajia, mintak di tumpao.
   Kok Angak, mintak di dingon.
   Itohlah pintak kitao, basamo kapado Alloh
   Safaat padonyo Rasaoo.
   Ulak dari pado itoh pulaoo
   Kamai sepangkalan adea, pulao
   Menganengahkan Jamuan ala kadarnyao.
   Ntah kok adea salah, letak. Salah ajun.
   Tasinggao Waktu Naek, Tasintaoh Waktu turan.
   Sarapek kamai sepangkalan, mohon di maafkan.
   SETELAH PEMBERIAN MAAF DI BERIKAN, OLEH SALAH SE ORANG WAKIL YANG HADIR, KEPADA SE PANGKALAN BARU DI LANJUTKAN DENGAN SELUKO DI PERSILAHKAN HADIRIN MENINGGALKAN TEMPAT ACARA :
   Bukia karakak tumbaoh di payao,
   Karakak tumbaoh di batu lican.
   Apo pulao yang kayao pintak, kapado kamai pungkaoo,
   Kayao Ndok mintak izin, baloik karumah Masan-masan.
   I. Bajalampoik baton sakkra.
   Baton padoi bu tindeih banyiak.
   Idiak dapiak kantai, bak kato sura,
   Karno kamai Ba uran banyiak
   Iealah Istirahat jugea, kayao agiak sajaniaak.
   II. Panatae Pamatan Putauh
   Tiang bungkeuk panunggou Rajeaa
   Idiak dapiak kantai kato mamutauh
   Karno kamai, adea duea ba tigea.
   Iealah Istirahat jugea, kayao agiak sajaniaak.
   I. Ayam putaeh kinantan sucai
   Pandae bakukaok, Baloah-baloah
   Kalo kayao Ndok mangurakkan silaoo
   Iealah kamai lapaeh, dengan hatai yang sucai,
   sartao mukaoo, yang jarnoaah.
   II. Ilaok Jalia pagai ka lulaoo,
   Baton kapaeh di kandan jaliaa.
   Kalo kayao , Ndak ngurakkan silaoo,
   Kamai lapaeh, dengan selamat jaliaa.
   Arai ptaa aya lah masaook,
   Langaik barubiah, sanjao lah marak.
   Tarai kantai aboih, Langkah lah suntaook,
   Kicaek sudiah, parageaa lah tammaak
   Broi maaoh, kamai nan tingga.

   Bapak-bapak saudara-saudara hadirin yang
   Berbahagia adapaun pendirian akau inih sebagai ulih tangan sambu lidiah
   Dari lek nan bajunjiu kerjiu nan bapungko
   Kato nan bumatu rejia sapu nga jadi matu rjep iyolah akau
   Terlebih duleu kamai mengucapkan ribuan terima kasih
   Kapado kayo nga lah kamai serau tibiu
   Kamai imba datia
   Adapun hajat kamai dari sepangkalan
   Dengan ketengahnyo nasai dinga sesuak
   Gule ngan satangke, aye nga sedegiuk
   Beserto pula dinga siheh ngan sapara
   Perasap nga sabatia, kmenya nga sebukia
   Diserto pulo dinga pucuk sinar ayi pemuli
   Mako hidangan ini kamai namokan
   Bereh duwu puloh, kambek siko
   Apu ka jadi duluknyu partamo adalah walimatul urus
   Peresmian perkawinan anak kemenakan kamai menurut agamiu
   Nga keduwiu iyolah menurut adiak
   Iyolah magih taau pado kayo ninik mamak
   Nga duleu datia kedia balik
   Nga bakato duleu sepatah ngebajalia duleu salangkah
   Kalau dulu duwu pulohg anauk batinu kayo
   Minin jadi duwu puluh satau duwu puluh duwiu dinga anak duwiu inih
   Kamai mintak di masok ke masok tok masok bilo
   Mintak di ajun di arah
   Mintak di buiu dudiuk samo ndoh tegiak samo tinggi
   Mintak di masok ka pta di kelua ka pagei
   Kok jaiuh mintak di ulo, Kok dekiak di kedano
   Datih utuh pulo, Kok tumboh sila dinga seliseh
   Rangka kamai mintak di susap kok keroh kamai mintak diperjeneh
   Kok lupo kamai mintak di ingak kok terlak mintak di jago
   Datih ituh pulo kepado kayo qadhi pegawe
   Yang menyuluh membido, maklumlah anak inih agi mudiu
   Kok katu kayo ninik mamak atau kato kayo tuwo-tuwo
   Mudiu lah talangga tuwo lah talupo
   Terakhir kok kalu adiu dinga takumpa idiak tebentia
   Nga tabalep idak tebire, nga auleh idiak panja
   Nga bakampoh idiak libia
   Kayo pulo mambantia mboh nyu panja
   Kayo pulo nga mungiri mboh nyu tebire
   Kayo pulo ngulih mboh nyu panja
   Kayo pulo mulibo nga bakampoh
   Ku raso ituhlah nga dapiak akau kato kah
   Terimo kasih atih perhatian kayo
   Mohon maaf atas sagalonya. Wabillah hitaufik wal hidayah.
   واَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ


   19. PARNO KEMATIAN

   Di sampaikan oleh salah seorang ahli waris
   “Assalamua’laikum wr.wb”

   Telah berfirman Allah swt daling qur’an :
   jiko kamu di timpo musibah, kataolah
   innalillahiwainnailaihiroji’un
   manaolah kayao nga sagalo iniah. Pado ahi iniah
   suduah samo kitao ketahui basamo,bahwa si anu
   (sebutkan nama, pangkat,dan jabatan dalam adat dan
   pemerintah serta data-data lainnya)
   suduah mendahului kitao ngadap Allah swt
   untuk ituh kamai dari ahli warih
   mengucapkan banyuoak trima kasih

   slain pado ituh bliau nga suduah
   mendahului kitao iniah adea lah uhang nga
   banyuoak kantai banyuoak kawan
   “bak slukaoh aduoa’ ngatao”
   ideak adea gading nga iduak rtak
   ideak adea manusiao nga idea mnuo salah
   Dari ituh kalo adea bliau iniah mnuo salah
   pado kitao sado iniah
   salah tutao salah katao salah langkiah salah jaling
   salah kcik salah gding kamai dari ahli warih
   minteak nia sado kayao iniah untuk memaafkannyo
   kamai minteak jwuoa’ pado kayao sagalo iniah
   namun untuk menenangkan atai kamai
   kamai langsung batuwaik usi sado kayao iniah
   mbaoh galo-galo kayao iniah maaf
   “mbaoh, kamai maafkan” (hadirin)
   Alhamdulillah, trimo kasih kamai sampaikan pado
   kayao nga lah sudoi memaafkan bliau sebaliknyo
   kalo adea saleah dari kayao iniahkamai dari ahli warih
   lebih dulew memaafknnyo. nituh pulao kalo adea
   utang piutang bliau pado kayao biyuoa utang kcik
   biyuoa utang gduoa’ nga mrupokanuang nga babiling
   mas nga batimbang bisa di selesaikan dinga kamai
   ahli warih. Manao nga dapuoa’ dimaafkan
   kamai ucapkan trimo kasih manao nga iduoak bisa dimaafkan
   brupo utang piutang nga gduoa’ kamai dari ahli warih nantik
   kayao iniah untuk menyelesaikannyo dan cukamp dinga muo
   Bukti-bukti nga nyatao

   Suduah ituh kamai minteak pado kayao iniah
   Untuk sbagai pertolongan kitao nga trakhir
   Pado almarhum(mah) mai galo-galo kitao smpak
   Menyembayangkan bliau kek masjid untuk strusnyo
   mai pulao kitao basamo-samo Ngantuo jenazah bliau nga trakhir

   Trakhir mai kitao minteak pado imam khatib untuk maco
   Duo slamak untuk keslamatan bliau dan untuk keslamatan
   kitao galo-galo iniah

   iniahlah nga dapuoa’ kamai sampaikan pado kayao iniah
   kalo adea kato-kato kamai nga sideak ilaok aso di denguoa’
   atau salah maupun tasinggaong kamai mohon maaf
   kupado imam khatib untuk maco duo kamai persilakan

   Wassalamua’laikum wr.wb


   20. PARNO KENDURI KEMATIAN


   “Assalamu’alaikum wr.wb”
   .
   Srampaklah kitao dinga dudeuk yang di lapik lante,
   Yang di lngkum dindun, yang di sungkump atap
   Kcaek iduoak di sbemp namo, gduoang iduoak
   Di sbemp gelarnyo
   Kok manyumpit ndeak terasao di liduoah.
   Kok manuoak tuh ndeak tarasao di tanga
   Kok manukak baskalan.
   Kok bakatao tentau adolah tumbaok tentangnyo


   Tentang kiniah manaolah tmpeik kantaiManumbaok
   sapatah duo patah katao Terhadap salah suhang dari
   kayao nga hadir Minteak di tunjaok
   ngguk ituh lah nyo.
   A…,adea sini
   A…, niniah kayao wakil nga hadir.
   “Suduoah ugea pepatah aduoa’ ngatao”
   Kok batuwaek deng plaoh
   Kok apo gawe suduoah makang
   Tentang iniah berhubung hidangan le taltak
   Di muko kitao basamo
   “Suduoah ugea pepatah aduoa’ ngatao”
   Kudararek pamatang tabeuh
   Dapuoa’ bungea kembangnyo limao
   Lah sampe ruponyo kamai sepangkalan lah balabeuh
   Minteak kayao tarimao basamo-samo
   Ngguk ituhlah nyo.

   A…, miniah kayao sepengkalan
   “Suduah ugea pepatah aduoa’ ngatao”
   Ambaek tudieung ilaok salukaouk
   Jadi panabin’ si ujeang lboa’
   Gayung ilaok basambamp
   Katao ilaok bajwoa’
   Iduaok di jwaoa’ kayao ituh lah batih lah babiling
   Mbaoh di jwaoa’ dikatao pulao kitao bapalaoh katao
   Kiniah di jwoak’ jugolah sapatah duo
   A…, niniah kayao sepangkalan
   Suduah ugea kayao ngatao tadih
   Kudarek pamatang tabeuh
   Dapuoa’ bungea kmbangnyo limao
   Kalulah sampe kayao balabeuh
   Iyuolah kamai tarimao basamo-samo
   Minteak kayao sepangkalan muo dulew
   A…,niniah kayao nga hadir.
   Yang manao anak kemenakan kitao atas
   Kehendak Alloh SWT.lah mendahului kitao basamo
   Di ateh kamai dinga tingga’ iduoak pulao sepanjang
   Aduoa’ nga kitao pake salaut selamo iniah
   Nga iduoak lika’ iduoak paneh iduoak lapaok iduoak ujoang
   Jadi pado malang iniah sbagai kamai nyudoak
   Anak kemenakan kitao ituhMadah-mudahan
   arwahnyo di kapak oleh Allah SWT
   usi tmpiek nga pantas dari pado ituh
   Kamai mintak pado salah suha’ kayao
   Nga hadir untuk maco duo slamak
   Untuk almarhum dan kitao galo-galo iniah
   Cuma ngguk itohlah nya “Wassalamu’alaikun wr, wb”


   PARNO RAPAT ADAT

   21. PARNO ADAT

   A. Dimano hajad uhang si pungko
   Dalam hari dengan sehari ini
   Adopun orang laki keduo di rumah in
   Habislah unding dengan inok
   Bulatlah air di pembuluh

   Tiragak pulo nak meniru adat kanti
   Nak menurut dune kawan
   Sudah tiniat di dalam hati
   Nak meneguk rumah baru tikalo maso itu

   Lasiang cando nyo hari
   Dibungkus pulo rupo nyo nasi
   Di sandang pedah dengan beliung
   Ditangkin parang dengan sibilah

   Bismillah mulai melangkah
   Nalak kayu dengan bagela
   Nalak kayu dengan banamo

   Tinggi bukit tinggi didaki
   Dalam lurah dalam diturun
   Masuk imbo keluar imbo
   Berhenti di padun dengna sebuah
   Ngedam kan peluh musin turun
   Nyenang kan payah se ketiko
   Menclik ili meningong mudik
   Tampak kayu dengan sebatang

   Itu kayu dengan bagela
   Itu kayu dengan banamo
   Kayu ciktak medang cikto
   Kayu di cacak Tuhan kito
   Kayu disiang ajo barail
   Kayu di lambuk Nabi Muhammad

   B. Diusai lalu ditebang
   Umbang nyo jatuh munampo bane
   Kayu bah hadap kiblat
   Kayu bah langsung di potong
   Terbitlah cencang dengna tarah
   Kayu panjang bugalang tigo
   Kayu pandak bugalang duo

   La sudah kayu di tarah di tindik
   Langsung di tali, dan diirit
   Masuk ke dalam negeri gedang
   Tibo jugo di tapak rumah ini

   Kayu panjang lah tikampung
   Kayu pandak lah tilungguk
   Kemudian dari pado itu
   Diirit dientang anak buah
   Anak kemenakan ke lebuh laman
   Tepian zaman kini baramu pulo ili ku air

   Di ilikan antau dengan panjang
   Di mudik kan antau dengan pendek
   Nalak batu dengan banamo
   Pergi munalak kursik bulan
   Tikalo maso itu
   Lah dapat batu dengan kursik
   Di bao masuk ke dalam Negeri Gedang
   Tibo jugo di tapak rumah ini

   Kemudian dari pado itu
   Di ili kan pulo jalan dengan panjang
   Jalan panjang ba titin batu
   Masuk irung keluar irung
   Masuk toko keluar toko
   Nalak besi dengan babating
   Nalak simin dengan ba sak
   Nalak atap dengan ba kudi
   Serto cat dengan ba tabung

   C. Kapur barus tibao bae
   Di bao masuk ke dalam Negeri Gedang
   Tibo jugo di tapak Rumah ini

   Kemudian dari pado itu
   Barunding pulo orang laki ke duo di rumah ini
   Nak nalak tukang dengan ba gela
   Nak nalak tukang dengan banamo
   Didukungkan brih jago sangu
   Dicari serantau ili
   Dicari serantau mudik
   Basuwo dengan tukang batigo orang


   Itu tukang dengan bagela
   Itu tukang dengan banamo
   Seorang tukang sitingkek pandak kaki
   Nyo balik ke banda urung
   Seorang tukang kacindit pandai
   Bugantung, nyo balik ke banda cino
   Seorang tukang seriku Pariaman
   Nyo balik ke Minang Kabau
   Terus masuk Alam Kerinci
   Itu tukang dengan banamo
   Tukang idak membuang kayu
   Ti kalo maso itu

   D. Kayu panjang mencari kanti
   Kayu pendek mencari judu
   Kayu liba penya’ap pintu
   Kayu kecik penyaap singem
   Kayu bungkuk jadi ku jaja

   La sudah rupo nyo rumah
   Dapat hari dengan sehari ini
   Orang batauh di ujung tanjung
   Orang mananca di air mulih
   Rajo jauh telah dipanggil untung
   Rajo dekat telah dipanggil sirih
   Rajo parak telah dipanggil kato

   E. Diturut sirih datang melintang
   Pinang datang memunju
   Nurut undut dengan tintang
   Nurut tijak dengan ti tukik
   Putus undut hilang jejak
   Tepat kito di rumah tanggo ini

   Lah hadir kito teganai keduo
   belah pihak pado hari dengan sehari ini
   Maso orang menunggu rumah baru
   Selamo orangmenunggu rumah ini
   Kacak baik, rejeki mudah
   Jauh dari segalo balla

   Kemudian dari pado itu
   Ado deh melayu mengatokan
   Ku mintan di tengah padang
   Ba kemba dengan cimdak
   Babuah hadap ke jalan
   Kalu di rentang aginyo nak panjang
   iluk dikumpan imak nyo pandak
   mikirkan hari kito la petang

   Sekian

   22. PARNO MEMBAYAR DENDO KESALAHAN

   Dengan alhamdulillah syukur pada Allah s.w.t yang memberikan Nikmat Iman dan Taqwa, juga salawat dan salam kita ucapkan pada nabi Muhammad s.a.w sebagai untuk mendapat syafaatnya, amin.

   Kemudian terima kasih kami aturkan pada Bapak Depati Nenenk Mamak yang sepuluh Lurah seluruhnya Amin.

   Yang mana pada malam ini :
   Lubuk Emas, Tepian Emas, Tepian Baso lubuk budi.
   Kami ini, batundo arok dengan cemas, raso kami, menyampaikan sepatah dua patah kato


   Yang mano :
   Adat datang nampak muko, adat pergi nampak punggung.
   Datang kami dinantik, balek kami dilepaskan
   Anak lilin diatas buluh, punai merunduk satu persatu,, yang searah seciri bersih.
   Kami susun jari yan sepuluh, kami tunduh kapalo yang satu, dengan mengebangkan sayap, menungkatkan paruh, serta menyerahkan carano, berisikan sirih yang sekapur, rokok nan sebatang, ini ;

   Sirih sebagai persembahan, rokok tando kebesaran ; itulah kebesaran adat kito, diatas carano yang sekali serto jangki terawang dianjungkan.

   Bapak Depati Nenek Mamak yang sepuluh lurah semuanya
   Negari yang berpagar adat, tepian yang berpagar baso, kami bakato sepanjang adat ; ialah tando ado barajo, luak ado penghulu, kampung ado tuonyo rumah ado taganainyo.

   Duduk diatas sko nan tigo takah, hendak naik batanggo turun prinsif musyawarah yang kami laksanakan, raso kesatuan adat yang kami jiwakan, undangundang yang kami patuhi, adat yang kito hormati, lantak tidak boleh goyah, cermin yang tidak boleh kabur.

   Kinai ibarat kendali lah berkarat, lah diatur antai papan, yang berdinding cermin,
   Tunggulnyo ideak ka menarung, runcing nyo ideak kan manyucok.
   Bulat air dipembuluh, bulat kato dimufakat, lalahselatih beden, sahalun surak.
   Kami panitia seluruh masjid Istiqomah serta seluruh rakyat cupak mengakui : atas terlancar lidah bakato, terlangkah dik kaki, perbuatan yang tidak beyang sumbang pada adat, sumbing pada lembago, sebagai wujud kesalahan perbuatan kami yang sudah-sudah; Yang mano;
   Salah pada tuhan Tobat, salah pada manusia minta maaf, salah pada rajo mintak sembah.

   Apolah kini :
   Pintu lawang adat hendak kami suruk, airnya hendak kami sauk, ranting hendak kami patah, gunung tanggi hendak kami daki, lurah dalam hendak kami terjuni, pandangan jauh hendak kami layangkan, pandangan dekat hendak kami tukikan. sebagai isyarat tando wujud pengakuan kami, terpijak gunung kapur putih pijak, terpijak gunung arang hitam tapak.
   Yang mano : ………… seandainyo berat minta diringankan, kok ringan minta dihabiskan.

   Akhir kato :
   Emas se emas emas ninik mamak, gong berbunyi dipukulkan.
   Kato sudah bicaro tamat, mohon permintaan kami dikabulkan.
   Yang menerimo salah yang mengakui salah


   23. PARNO NINIK MAMAK


   ASSALAMUALAIKUM WB.WB.

   Silang dengan bapangkang karakak dengan bajunjung kejo dengan bapungko banyak mengaturkan terima kasih ngadap pado kayo undangan y ang mano telah mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki menuju undangan Kaman baruao surat talayang dan himbau yang talampau pado saat inih akan kami adokan barupo lumaran.
   Sebalik dari itu pulo Kaman atas namo sepangkalan hendak batu wek pado kito dengan duduk, adat teluk tepatan kapal, adat gunung tepatan kabut karamlah kapal di palembang, akto kamano Kaman tujukan sembah kamano Kaman tibokan, nyato alam, supayo jangan banyak kiro-kiro dan segero pulo ajat anak batino kito sampaikan.
   Lah iyo ituh rio, sungguhpun talamam badan kayo lah tabayang nyu yampak jugo, sebaliknyu dari pado ituh pulo, pepatah mengatokan: “nyalo menuju lubuk kno ikan duo tigo sungguhpun banyak kito dengan duduk kitido jugo dengan batumbuk parago”.
   Bersempuh sembah sujut sko dengan setakah ngadp pado kayo sko dengan duo dengan duo takah urat tulang sendi anggoto dengan tujuh menentang wajah kerapatan pado ahi inih, sebaliknyo dari pado ituh pulo, adat gedang di hatap dibilang gelar, pembilang penghentak sembah Kaman meliokan, bukan Kaman meraso kamalinteh dan bukan pulo Kaman meraso hendak melampau-lampau tangan idak menghampangkan muko, hampu kaki idak menghampangkan labulah seizin kito dengan duduk Kaman menyampaikan sembah, sembah tajilo dalam dengan banyak salam tatabur di tengah-tengah.
   Kemudian dari ituh pulo, Kaman kelih kihai dengan kanan, lah kaman pandang pulo ile dengan mudiek dengan runjung lah tampak dari jauh, ngan gdang sulung basuo duduk basilo di tengah umah, diatas tikar sendi aman dilapik baragai senang lah rasonyo hatai nikmat suko salamo-lamonyo.
   Kemudian dari itu pulo, idak badan meraso tahu idak tubuh muraso pande, bajalan peliharo kaki kalau bukato peliharo lidah adat cerdik idak membuang kawan kalau grmuk idak membuang lemak, sebalik dari pado itu pulo, kapulang sko dengan duo takah ngadap sko dengan satakah ngadap kama ninik mamak, cukup pulo dinga dipulang arah pulang sjun marah dinga menti cupak dinga gantang serto dengan anak buah anak kemenakan.
   Sebalik dari pado itu pulo, Kaman ninik mamak nia dinga tahu sirup buwuil jingkul paku atau jauh dingan baulang atau dekat dinga bakadano, jauh dipegang dengan matu atai dekat dipegang dinga matu kapalo ingatan atai suruh dikerjokan tengah dihentikan ingatan mato salah disapo benar disikap, Kaman ninik mamak nia dingan tahu orang masuk orang keluar, masuk serto tahu keluar serto takut, takut Kaman dinga mangurungkan petang melepaskan pagi, sebalik dari pado ituh pulo, yang manu uhang dumah inih ppado hari inihlah melunggukkan kito dinga duduk sehamparan tegak sepematang, yang manu uhang dumah inih hendak menyampaikan hajat.
   Barapek-rapek kito nga duduk dibawah alang dinga malintang, dilingkung dinding, dipampo lante nga datar, lante nga datar timbangan air, kabawah baelah sendai, ka ateh disungkat bubun, kabawa bersendi gading kaateh babubun perak, diateh umuh anuk batino kami, keci idak disebut namo gedang idak dipanggil gelar,
   Ayam puyuh Kenantan suci
   Dari pelak Turun kebenih
   Beri maaf Nga hati suci
   Serto muko Yang amat jernih

   Adat pulo bapingkak naik maningga rueh dinga buku, adapt manusio bapingkak turun maningga adapt dinga pusako. Manolah adapt kita ialah adapt bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat lanzim syarak yang kawai, berjenjang naik batakah turun, waris berjawat khalifah bejunjung, patah tunbuh hilang berganti, adapt lamo pusako usang. Kuat syarak dinga dolin, kuat adapt dinga selukoh, bak selukoh ngatoo :
   Buruk ngelai Jelipung ngelai
   Saburuk puo Jelipung tumbuh
   Patah tumbuh Hilang berganti
   Pegang adat kukuh-kukuh

   Manolah adat kito tumbuh sarupo ineh, manukak basegakalan, Bakat batumbutan, Balayar manuju pulau, mangimbeh manuju tangkai, Nan kinai mano kantai tempat manumbuk kato……………..
   Sungguh banyak Ikan dilubuk
   Duo ikou jugo Nga dalam rago
   Sungguh banyak kito Nga duduk
   Kito duo jugo Dengan parago

   Apolah parago kantai, bak salukoh ngato :
   Tigo perkaro Kemano ngilo
   Empat jugo Ngan tanah rawang
   Segedang bicaro Idak dikato
   Ibarat tebu diganggu musang

   Bulan Ji Kaduo Beleh
   Bulan sembilan Bulan puaso
   Kantai ndak ngaji Dari laeh
   Hendak membilang dari esok

   Salukoh ngato tuah gading celako pinggang retak pinggang tando ndak pecah apo unding elok sudah makan kini kantai ndak nyampai kato sepatah, sampe ituh kayo sepangkalan kinai bagi Kaman pulo, bak kato adat ngato :
   Kalu manyuruk samo bungkuk kalu malumpat samu patah kalulah duduk besentuhu lutut tarimo rezeki dari pado Allah. pandang jauh jangan dilayang pandang dekat muntak ditukik rezeki ngan jauh idak tajangkau inej ngan dekat lah lamo nanteik, terju kasir samo basah terjun kaapi samu letut reguk air dinga bismillah serto reskai dinga teletak, biduk lah sampe kakualo akitlah sampai ketapian dari kamai sapatah kato sebelum sampai laolah senang, tabuh babungan waktulah tibo bilal menyeru menyembah Allah tarimo reskai anak batino kulu wasrabhu mirrizkillah, hukumjatuh sang kito sudah kusut selesai keruh jernih jengang balabuh nampaklah sudah tarimo reskai dinga bismillah, sebab apao taguling batang ialah sebab gajah lalau sebab apo kami inih datang iolah sebab kayo manyerau, adat nempuh lumbago tibo mreletak suatu pado tempek ndak mintak langkah mangurak silo hendak manuju tempek samulo. Sungguh banyak dedak ngan hampo padai jugo tingga diniru sungguh banyak lek bapungkoo tagane jugo nga kami serau, tempuh undang ngan duo bleh alam menjadi terang bulan pantun utang makonyo lepeh mano tangan tumbutan bilang,
   Dili mudik balawang agung lawang agung lawang bergento kito mintak tempat nga makbul tempat nga makbul yo tuhan jugo, hari petang ayamlah masuk langit berubah senjolah marak tarilah habis langkahlah suntuk kicek sudah parago temak,
   ineh nia jalan maniti dari sawah pergi kapelak tibo dipelak berhenti pulo ineh nia perbasaan kehendak kami kicek sudah purago temak nasai ngan gule takapak pulo, anak penakan sakato mamak anak negeri sakato rajo silakan makan nasai taletak hendaklah mulai bismillah jugo.
   gayung basambut kato bajawab gayung datang gayung disambut kato datang kato dijawab,
   piyo nyo kamai sinei, tegook kamai lah kayo milyo, duduk kami lah kayo pandang lah kayo dudukakan pulo pado tempatnyo, lah kayo bilang pulo sepanjang hajat maksud kayo dari awal sampai akhir, lah kito kerjokan basamo, lah selesai dari pangkan lah salisau sampai ka ujun.
   Barupo nasai lah teraso kenyang barupo gulai lah taraso lemak, barupo air lah malepeh dahago kami mengucap terima kasih.
   dari jauh dipandang tinggai gedang julun basuo beri maaf ngan atai sucai kalu ado khilaf dan lupo.
   Ayam putih kenantan sucai kukuk baderai kerembun putih mintuk dilepeh dinga ati sucai serto muko yang amat jernih.
   Sebelum kabut dugunung rayo kabut lah dulu digunung patah sebelum menjawab perago kayo kantai hendak nyampai kato sapatah,
   Manu naluk manusio ngan idak salah, setiap manusio ado saluh, jadi kok ado dipihak kami sepangkalan salah ajun salah letak, untuk dili terletak dimudik yang dikirai terletak dikanan, yang patut diletak dikiri, atau ado basuo dalan nasai atau basuo dalan ayei, agak tasinggung bahu kayo duduk tasinggung lutut sagalo ituh;
   Hendah lurus Dibentang talai
   Hendak milio Ditepat janji
   Beri maaf Nga hatai sucai
   Orang pemaaf Sifat terpuji

   Ayam putih Kenantan sucai
   Pandai kukuk Baleh mambaleh
   Kami lepeh dinga Atai sucai
   Serto muko ngan Amat jerneh

   Ngambi teh Dinga depatai
   Ibarat takuyung Dinga balalang
   Kami lepeh nga Ati sucai
   Serto pulo nga Selamat jalan   24. “ PNO MINTAK AJUN ARAH “

   ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLOHI WABARAKATUH

   Sarapek-rapeklah kitao nan dudeuk nan dipempo lantai, nan disungkup atap nan dilingkung dindeng, kadeteh basungkut bubung, kabaweh baraleh sandai, kadeteh babubung perak, kabaweh busandi gadeang. Kacaek banemeo, gadeang bagalea, kacaek ideak basabut namu, gadeang ideak bapenggel galle. Bak kato pupatah tuh ngatao :

   KRIH MANILAO PANIKAM BETEU
   NYAO MANIKAM SIBETU PATAH
   KARAIH NAN DEHI PAGARUYEUNG
   BAHEI MAAF KANTAI DAHULEU
   KANTAI NDEK NYAMPAI KATO SAPATAH
   KAPADO SARAPEK KITAO
   RAMAO-RAMAO SIKUMBANG JETEI
   KTAT ILAOK PULAO BAKUDEO
   PATAH TUMBAUH HILANG BUGANTEI
   ADET LAMAO MACAM ITUH JUGEO

   Manaolah manuhut sapanjang adet kitao nan kitao icao nan kitao pakai salahauk salamu inih, nan ideak lakang karnu panaeh, nan ideak lapauk karnu hujean, waraih nan bajawet khalipah nan bajunjeung, patah tumbauh hilang bugantei adet lamao pusako usang, tumbauh-tumbauh ruman-ruman, tumbauh tampek siparti malam inih, adet naleyear manuju palau, adet mengimbaeh manuju tangkai, adet manakaok basangken, adet baketeo batumbuk, tentang nan kinai batuek batenyeo, batenyao kantai kepado kayao Ninik Mamak nan sapulauh rio nan badueo, latek baleum dapetei payao, kepado sapo kantai manumbukkan katao ageak sepatah dueo.

   Baginei kayao Ninik Mamak !

   Sihaeh ideak panang lambegeo, dituang uhang delem saranao, pangante sambah kepado rajeo, dehi tadih kantai parageo, nalek tampak tumbuh katao, kiro tatumbauk ngusi kayao Ninik Mamak nan sapulauh riao nan baduweo.
   Bagineilah kayao riao……………!

   Bak kato pupatah ngatao : Ilae babideuk kadusun bengkea
   Npat dapetei satiao nyatao
   Sambael dudeuk kantai parageo
   Ndek nyampaikan hajet anak batineo

   Manaolah hajet ngan dek kamai sampaikan ituh……..! Nampaknyuh lah sangajeo sihaeh, lah sangajeo pinang anak batinu dumeah inih ngimba kayao Ninik Mamak nan sapulauh riao nan baduweo. Itek baleum depetai payao, karnu apao tuh kayao Ninik Mamak, karnu uhang ituh tau kagdeng kayao, kayao nian dengen masauk patang, ngalua pagei, ranto jeuh kayao ngan ngulang, ranto daket kayao ngan danea, kok hilang kayao nga nalek, tabaneam kayao ngan nyalam, tatimbun kayao ngan ngakeh hilang sahai kayao ngan nuhut, hilang saranto kayao ngan nukat, tumbuh dipacaho gadeng kayao ngan ngah, kayao ngan npai. Areh kcaek areh gadeang kayao ngan ngajun, kayao ngan ngareh. Apao kok pado malam inih dieteh anak batinu nyarru kayao kapado umeh kapado tanggo, karnu anek batinu dumeah inih nek mintak ajeun mintek arah kapado kayao Ninik Mamak, karnu anaek batinu kitao dumaeh inih, ndek mutong bareh sarataih kabea sikaok, pado ahai ……………., dalem rangka peresmian anak kumanakan kamai Si B dengan Si C.
   Bagineilah kayao Ninik Mamak…………! Adeopun maksud dan tujuan anak batinu dumeah inih ndek mintek ajeun mintek arah kapado kayao Ninik Mamak, iyaolah mintak dibahei ingat dengan jegeo, mintak psan ngan duea, sartao untuk menghilangkan lukao nan bapampaeh, matai nan babengun. Nampaknya ituhlah sipanjang hajet den maksud anak batinu nyarru kayao pado malam inih, dan mudah-mudahan pintak tuh kimaknyao buleh, kandek tuh kimaknyao balekeu. Apao kok kinai bak kato pupatah ngatao :
   MUARO UNDAN DUSUN TANAMAO - TALITAILAH BELEK KATANEH JEMBEI
   TANAT UNDAING TAMAT BICIREO - BAHEI MAAF SARAPEK KAMAI


   25
   PARNO TURUN MANDI

   Asalamualaikaum wr,wb
   Begini kito busamo kito, mengingat kato adat alam burajo, luak berpenghulu kampung batuah ruamah bataganai, pepat dipepat batang keduduk serupo dengan batang ubi, cempaka di luar koto, sadu sirapat kito dengan duduk sadu dilingkung umah ini, jugo kito baco jugo asal dengan usul, sebab dengan karno samu pulo ai dalam sayak, idak tentu ulu dengan pangka, idak pulo bulebuk sendu buah lemacang, idak terbang sendu bungo api, angin na bara pohon kato nak bara mulai, terbit ai dari hulu terbit getah dari batang, terbit kato dari sepangkalan umah ini, Cuma ladi singajo nyu pulo magih kito ini tau pati penghulu serto anak jantan teganai umah dingen dekat lah di imbau

   Tandu kito ini lah sepakat ile kito lah serentak satang, mudik kito lah serengkuh dayung, terbang kito lah mingap kito bapulun, tegak kito samo tinggi, duduk kito samo rendah, Cuma maksud cupak dengan gantang pada malam ini dalah ialah mulapeh utang, idak pulo utang meh dengan perak adalah utang wajib kepada anak yaitu empat perkaro yaitu :
   Mau anak kasungai
   Sunat rasul
   Mulapeh pegi menuntut ilmu
   Tikah kawin
   Jadi kito hutang yang keempat nampaknyo, jadi kini hutang lapeh sando kembali, hutang teringgih kepado anak bininyu, pepatah adat mengatokan :
   “ trentang jalan kelempu, jalaN truh talang kemuning, nyu sudah nyawet ijab dengan kabul, situ nyu tau adat bubini”
   kalu kito nak butiru butureh nak butela dan jmput adat kanti kimak adat kawan, kalu induk kito kito burado bapak kito burameh, itu dirayak pekan dengen rami, mesjid dengen memuncak, balai dingen munganjung, kato idak dengan bularik, situ tempat kito butiruk tureh, butinding buteladan, tapi kalu mudel kito minin, kelapo ado sekeping, kemyen dalam padi, bujumpo samo miskin ungai-ungai nalak kudihi, apu sebob kito nak naki gunung dingen tinggi, menuru lurah dingen dalam, masuk imbo kalua imbo, sebab kito dingen mulawo, nak mengerjokan tekuk dingen terbang, arah dingan cencang, tikun dingan pangku agi nak nalak kayu pandak agi nak nalak kayu panjang itulah adat kito si laki-laki.
   Apupulo kerjo kito silaku dingen batino, duduk di anjung mehligai yang tinggi. Mengerjokan ambak dingan anyam, tenun dingan gantih, cungkim dingan sulam, bapiuk gedang batungku jarang, natik mendah jak dili jak mudik, jak dahet, jak lembak, sapu mendah nak di tantik………. Lain tidak anak laki awak. Ile itu idak boleh agi kamano, mudik idak buleh pulo ke hulu, sebab nyu lah ado uhang dingen ngingatkan nyo. Jangan salah merenguk tupai idah jatuh, salah menung gajah sakit, tau bukitak ahi tinggi, budengdang biduk hanyut, tau lalai maso habis ingatkan anak laki awak itu gawe kito silaku dingen batino idak pulo panjang soal ini, ngingatkan kayo situ penghulu serto alim ulama, kami minta di baco doa berkat ,doa selamat, bala dumah bala akhirat, dingen tacucur bari langit. Terbesut dari bumi salikut dari asu tegak di laman budiri di tanggo, nyingok di singop nyembo di pintu, mintak di kuat di tibo kito mengingat pisang di tengah padang buah sasikek duo sikek kalu kito bentang mbuk sapanjang tali elang. Kini kito kumpag mak nyu pandak. Kini duri di tangah padang akan nyu bususun kemenyan lah di panggang sisih pinang lah tarajun.
   Tapi kalu ado tlu itik di asam telayang di ampo, idak guno di serak idak di pakai di adat salah kepado allah minta tobat, salah kepado nabi minta ampun, salah kepado manusio suko minta maaf, labutentang koto rendah, menjawab ketuk semurup.
   Kini bulabuh iyolah sudah macu doa kayi situ dingen patut, kalu aado dingan jarang tulong di sisut, kalu dingen kerap kayo situ dingen nyabutkan


   JAWAB PERNO

   Nyalo ke lubuk paku dapat ikan segedang mato, butumbuk kato iyo aku, tapi dingen nenga kito busamo, io kini lah biaso galu muruap, pisang babuah jagung barambut, lah biaso pulo kato bujawab, andai butingkah gayung busambut, kalu idak di jawab nampak nian kami mabin mulali pulo, kalu nak di jawab nampak pulo kito butingkah kato, iyo kini menurut adat, kami jawab sepanjang kato kayo sejak awal sampa akhir.
   Assalamualaikum Wr.Wb.

   Pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada tuhan yang maha esa yang telah memberi kakuatan dan kesempatan kepada untuk dapat mengabulkkan undangan dari sepangkalan pada hari ini, dan beliau pulalah yang membalas amal perbuatan kita yang setimpal dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini,
   Selanjutnya sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Saw, dan kita harapkan safaat dari beliau nanti seterusnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, nenek mamak yang dulu datang kemudian balik dari kedua belah pihak, yang terhormat bapak Kades beserta LKMB dan seterusnya kepada yang terhormat Kodi pegawai, alim ulama dan seluruh para undangfan sanak saudara kedua belah pihak segenggam kanan segenggam kiri , adapun aku berdiri disini adalah disuruh diseraya oleh lek dan berjunjung kerjo nan bapungko kato nan berbatu rejam siapo yang menjadi lek junjung kaerjo ialah : nenek mamak kedua belah pihak , yang memberi kuasa kepada panitia untuk melaksanakan kenduri pada hari ini, dan siapo pulo yang menjadi pukok pangkal kerjo pada hari ini ialah dari Pihak perempuan :
   Nama : ………………………………… dan dari pihak Laki-laki : Nama : ………………………………….. yang bernasi bergulai bersirih berpinang dan siapo pulo yang menjadi batu rejam : ialah saya yang selaku yang menyampaikan hajad pada hari ini.
   Aku menjuluk sepanjang galah menjangkau sepanjang tangan, menyampaikan sepanjang yang di suruh mengatokan sepanjang nan tahu .
   Disuruh maka aku pergi ditegah maka aku berhenti, kalau berjalan ada [penggiring, kalau berkata ada yang mengiyokan, kalau pebo ado tempat tumbuk nyo, sekarang nak menumbukkan pno, kepada nenek maka tengganai yang sebelah pihak nan batino atau yang mewakili, yang mana maksud dan tujuan dari sepangkalan yang akan aku sampaikan ialah : beberapa hari yang telah sudah datanglah dari pihak nan jantan nama : Si anu, meminang atau melamar anak kami nama : si anu maka dibawalah musyawarah untuk mendapatkan kato sepakat ruponyo ialah telah seiyo sekato bulat air di pabuluh bulat kato dengan mupakat yang bulat lah dapat di guling yang pipih lah dapat di layangkan kalau ketak lah ado buku kalau lanca lah ado wih, maka pinangan dapat di terima oleh pihak nan batino.
   Maka dilaksanakan lah akad nikah oleh kodi pegawai menurut sari’at agama islam yang berpedoman kepada kitabullah sunnah nabi Muhammad Saw, diijabkan oleh walinyo , dan dikabulkan oleh si laki-laki nan nikah di hadapan dua orang saksi dan dihadiri oleh dua orang calon mempelai atau suami isteri serta dengan mahatnya.
   Maka sekarang kami ketengahkan berupa nasi nan sesuap gulai nan setangkai air nan sereguk, ialah dinamakan kenduri kawin, dan kito doakan kepada allah subhanahuwata’ala semoga dua laki isteri ini sejak berlaku akad nikah sampai masa yang tidak kita tentukan selamat menempuh hidup baru sebagai suami dan isteri, dan kito mintak dimurahkan rezki disihatkan badan serta dalam pergaulan yang baik dan semoga mendapatkan anak yang shaleh yang dapat berbakti kepada dua orang ibu dan bapak dan kito mintak suluh bindang dari pegawai.
   Kemudian dari pada itu menurut adat lamo pusako usang yang tak lekang di panas tak lapuk di hujan sejak dulu sampai sekarang maka kami namokan kenduri kawin, dan resmilah dengan sebutan peresmian perkawinan maka kami ketengahkan sireh nan separa, poerasap nan sebatang, kemiyan nan sebuko, serto lengkap dengan isinyo. Dan diiringi pulo dengan hidangan berupa nasi dan gulai, maka dinamakan mengenegahkan beras nan dua puluh kambing nan satu ekor terhadap kepada nenk mamak yang dulu datang kemudian baik isinyo beras nan dua puluh kambing nan satu ekor ialah mintak dijun mintak diarah kedua laki isteri ini dan mintak di masukkan petang dikeluarkan pagi.
   Yang mana dahulu nan jantan tinggal di bujang yang batino tinggaol di gadis maka sekarang lah kawin lah jadi penumi dan kami mintak kayo terimo jadi anak jantan anak batino kayo.
   Tumoh io dengan pupa mintak kayo kenokan maka sekarang lah butamah anak batino kayo 100 lah jadi 102 termasuk anak dua laki isteri ini dan mintak kayo kudanukan jauh mintak kayo ulang dekat mintak kayo kudanukan.
   Dan kito mintak kahilir sama kahilir kamudik sama kamudik tengah-tengah sama di depung, ka bukit sama mendapat angin kalurah sama mendapat air kalau terendam sama basah , kalau terampai sama kering, karimbo sama mendapat kayu, ka pulau samo mendapat bunga pasir, di samping itu pulo tumoh tajadi silang dengan selisih mintak kayo mengurusdkan hanya sekedar itulah yang dapat saya sampaikan kalau ada yang tidak tersampai marilah kita simpulkan kedalam do’a berkat do’a selamat yang akan dibacakan oleh salah seorang buya-buya yang hadir semoga kedua laki isteri berkat dan selamat dari sekarang sampai untuk selanjunya.
   Wabillah hitaufik walhidayah.

   PARNO ADAT


   بسم الله الرحمن الرحيم
   الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد
   و على اله وأصحابه اجمعين
   اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

   Sarapak-rapek kito denga dudeuk
   Dengan ditane lante
   Dilingkuh dinduih
   Disungkuk atak
   Kcaik banameu
   Gdea bagelea
   Kcaik ideak akau nyebut namo
   Gdea ideak pulo akau ngimbo glo
   Akau simpulkan, kapado seluruh
   Denga hadir pada ahai sahai inih
   Bulek ayei dipabuleuh, bolek kato dimufakat
   Kok bulek lah bulih akau ngule,
   Kok pipaih lah bulih akau malaya
   Sihaih-lah sako, pina-lah gayeuu
   Tumbohnya di lamang tapok bale
   Karjeu bapangko, laek bajunjou
   Umah batiya dengan tagane
   Yang mano dingan basiheih – bapina pado ahai sahai inih iyolah anok kamanekat kito dengan banamo (…………………) duo laki-isteri, dipimpih oleh tagane keduwo bloh piyak, mempacayokan ngusi akau, salaku tunjuk laek, panyuleh kato, panyambuk lideah untuk nyampae kato sepatah duweu dengan menjadi hajeang spangkalan ngusi kayo diburantauh dengan banyeak
   Bak kato salukuh adeak ngato:
   Dari samihah kakuto tuwo
   Nalok puyauh baranuk mudeu
   Uha basla di kuto tebeak
   Denga bismillah baramulo kato
   Hormat diangkat ngusie dengan tuwo-tuwo
   Moh dimintak nguse denga mudeu-mudeu
   Sla disampe pulo diburahtah denga banyeak

   Disusap pulo jahei dengan sapuloh
   Sableh denga kapalok, basarto dikapak pulo
   Carano denga sakakai, barisi siheh dinga sakapo
   Ukok dengan sabatea

   Siheh baramulo kato nguse kayo depatai ninik mamak
   Ukok denga sabatea baramulo kato nguse kayo diburatau dinga banyeak
   Kabukeik samo mandakei
   Kaluhah samo manuram
   Manyuhok samo bungkiuk
   Malumpak samo patah
   Sacek bak aya
   Sadincoih bak besui
   Kaile sarantok dayeuh
   Kamudik sarantok sata

   Adeu samo dimaka
   Ideak adeu samo di daliak
   Baunteu sama balabeu
   Rugeii samo ila
   Sako bak sahiah
   Gayeu bak pina
   Ka ateh sapucuk bulek
   Kabawoh saurek tungga
   Jangea menjadi semendo ula deapeu
   Jangea pulo jadi semendo lapik bureuk
   Jangea menjadi semendo buji
   Jangea manjadi semendo kacak miyang
   Jadilah semendo ninik mamak
   Yaitoh semendo dinga peduli denga lingkungan
   Semendo dinga berjiwa pemimpin
   Dinga selalu bersifat membangun
   Taat baragama, tahu dengan adat dan lembago
   Tahu dengan masyarakat disekitarnyo

   PUDIN LANTAOK MASIRO RBEAH D S T . . . . .
   PARNO KENDURI SKO

   KAPINTIGO SELESAI . . . . . !

   Baitulah kayao Wakil bahadir/ Tuo Rio
   Apolah parago kantai ngan ndok kantai sampaekan
   Kapado sarapek kitao ngan bahadoi
   Bak katao salukoh ngatao . . . . .

   Adot Mahkuto Rajea ngan make
   Karan satiyo jadi pangebotnyo
   Srak ngatao adeak mamake
   Sesuatu toh adea dengan sebotnyo

   Adea pun pado sahai ineh anok batinao ngan
   Sebelah perauk dalon Wilayah Depati Payao
   Lah dapeak katao dengan mupakat, dapeak undan dengan sarukou
   Sajeak dari masjoik ngan empek juraoa
   Empek jurau bapucauk satau sampae kalaraek dengan jajun
   Baoik ngan ta limbak ilee, baoik ngan ta limbak mudoik

   Ka ateh lah sapucauk buloak
   Ka bawoh lah sa urek tungga
   Lah sasusan umpamo siraeh
   Lah sekebeak umpamo Kayao
   Ngan buloak alah buloih di guloi
   Ngan pipaeh lah buloih di layea
   Pado sahai inehdiea toh mengadeakan
   Kaluhei Clak kaluhei piagea
   Kaluhei adeak kaluhei Puskao
   Datea dari Rajea datea dari Jenea
   Itoh lah pado sahai ineh lah di tegeak
   Sagalo panjei-panjei Puskoa
   Kramantalah mangibea kailae, lah mangibea ka mudoik
   Karno Rajea lah turan dari karjon
   Putai lah turan dari mahligoa

   Apo kok pado lareik pado jajun anok batinao ngan
   Sebelah parauk dalon Wilayah Depati Payao
   Lah mangadea kan tepaek denga tarai
   Mangadeakan taoh dengan nyanyai

   Karno pintak diea lah buloih, kendak diea lah balakeu
   Anok janton diea lah di labeoh kan gelea
   Gelea Depatai dengan permentai
   Dengan mengebeah kan broah Saratauh Kabeah Sikao
   Broah duo pulaoh Kambek Sikao
   Itoh lah adot kitao adot lamao Pusko Usang

   Sabalik itoh pulao diea toh ideak ningga
   Sepanjanga adot umah nagan di tin daeh
   Bak katau Salukoh Ngatao . . . . !
   Rukaok sabatea jangea lah tingga
   Dalon caranao ka kantai siraeh
   Nahaek batea dapeak salawa
   Kunun lah adot umah di tindaeh
   Mako diea adea kan Nasai dengan sasuak, Gulao dengan sasangkae
   Ayae dengan sarageok, ukaok dengan sabatea
   Sertao diea imba sarapek kitao ngan bahadoi pado sahai ineh
   Yang jaeoh di lalaukan Srau
   Yang dakeak di lalaukan panggae
   Ba unggaoh bakampaokitao pado umoh pado tanggo
   Pado lareik pado jajun anok batinao ngan sabelah perauk
   Dalon Wilayah Depati Payao

   Apolah permimtaan diea nguse sarpek kitao ngan bahadoi
   Kok salesae dari jamuam neh. Atau sebelum kayao narimo
   Jamuan ineh mintak dibacea kan Du’o barekeak Du’o salamak

   Kok ade pahalo nyo kitao padiehkan untuk manulo Arwah
   Ninik Moyang kitao sertao uha Tuo kitao ngan tlah duleu
   Dari kitao, baoik ngan matai Lamao, matai bareu
   Matai diTelaok matai di Rantea

   Kok Sampaek mintak di lapea
   Kok Tajea mintak di Tumpao
   Kok Kla mintak di Tra
   Kok sena mintak ba tambah senang hendaknyo
   Itulah ngan kitao pintak kapado Allah Sapaatnyopado Rasao

   Apo kok nan kinai bak katao Salukoh Ngatao . . . . .!
   Alan kincai rantau batuah
   Bapago adeak ba sendei Srak
   Di tunggou uran Karamak, uran Saktai
   Ntah kok adea paragea dengan tasalah
   Ataupun katao dengan Talumpak
   Mintok ma’aof ngan hatai sucai . . .!
   Kimak duea katao sairan . . . .
   Klan ketai bagumbok maeh
   Tandauk kijea bacupan tujeoh
   Tumbok blea ba janggut janggoi
   Ntah tadureo katao dek Cemaeh
   Natah tapanja paragea ngan sudeah
   Assalamualaikum panutup kojoi

   Sumber : BUYA MUDO

   Tag:
   peribahasa orang kerinci
   hukum adat kerinci
   parno adat kerinci siulak
   pantun kerinci rawang
   pidato adat kerinci
   berbalas pantun kerinci
   pepatah kerinci dan artinya
   kata mutiara bahasa kerinci

   Blog, Updated at: 5/12/2018

  0 comments:

  Post a Comment

  Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE  # berita kriminal
  MORE
  # carut marut pilkada kerinci
  MORE
  # konflik gunung kerinci
  MORE
  # pilkada merangin 2018
  MORE
  # calon bupati terkuat
  MORE